ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

02/08/2019

ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

A la sala d’actes de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat,  a les 11:30 hores del dia 2 d’agost de 2019  es constitueix el Tribunal qualificador de la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs, monitor informador, amb caràcter de personal laboral temporal, amb jornada parcial, vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament amb formació de borsa de treball per a possibles substitucions, que té la composició següent:

 

 

  • President/a: Titular: Sra. Núria Sentís Bargalló, secretària interventora de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat.

 

  • Vocals: Sra. Sílvia Argilés Serres, tècnica del Consell Comarcal del Priorat

 

Sra. Yolanda Ferré Sabaté, tècnica del Consell Comarcal del Priorat

 

  • Secretària Sra. Sílvia Argilés Serres, tècnica del Consell Comarcal del Priorat
  •  

 

El Tribunal es declara constituït vàlidament amb els membres anteriors.  

 

 

Els aspirants seran cridats per l’ordre de cognoms, començant per la lletra J, d’acord amb el sorteig que es va fer en el seu dia a la Diputació de Tarragona.

 

 

Es procedeix a la realització del procés selectiu mitjançant concurs d’acord amb les bases que estableixen el següent:

 

 

Experiència laboral (màx. 5 punts):

 

Experiència laboral en administracions

públiques, desenvolupant funcions iguals o

similars a les del lloc a cobrir.

0,10 punts per mes treballat fins a un màxim de 3,5 punts

Documents justificatius: certificat expedit per l’administració pública on s’hagin prestat els serveis

Experiència laboral en l’empresa privada,

desenvolupant funcions iguals o similars a

les del lloc a cobrir.

0,10 punts per mes treballat fins a un màxim de 1,5 punts

Documents justificatius informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats

 

Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada.

 

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.

 

Formació (màxim 2 punts):

 

  • Cursos de fins a 20 hores, que tinguin relació amb les funcions a desenvolupar,  a 0,10 punts amb un màxim de 0,50 punts.
  • Cursos de més de 20 hores que tinguin relació amb les funcions a desenvolupar, a 0,25 punts amb un màxim de 0,75 punts.
  • Titulació acadèmica superior a l’exigida: BUP, FP2 o equivalent, 1 punt.
  • Estar en possessió d’alguna titulació vinculada al patrimoni cultural o natural, o al turisme , 1 punt.

 

A efectes d’equivalència de titulació, només s’admeten les reconegudes pel Ministeri d’Educació i Ciència amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.

 

No podran ser valorats aquells cursos dels quals no s’hagi aportat el corresponent certificat d’aprofitament i assistència.

 

Idiomes (màxim 3 punts):

 

Coneixements de llengua catalana (màxim 1 punt): Es valoren els certificats de llengua catalana de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (modificada parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril), segons la distribució següent:

 

Certificat G, de coneixements suficients de llenguatge administratiu de la Junta Permanent de Català......... 0,20 punts.

Certificat D, de coneixements superiors de llengua catalana (orals i escrits), de la Junta Permanent de Català.............. 0,75 punts.

 

 

Acreditar el coneixement d’idiomes (francès i anglès) amb una titulació de l’Escola Oficial d’Idiomes o altres titulacions oficials emeses per centres estatals o estrangers 1 punt per idioma amb un màxim de 2 punts.

 

Entrevista:

 

Amb caràcter voluntari i no eliminatori, el Tribunal podrà mantenir una entrevista amb els aspirants, per tal de concretar els mèrits i circumstàncies personals al·legats i valorar l’adequació a les condicions específiques de les funcions i tasques.

 

La puntuació màxima que es podrà atorgar per a aquesta prova serà de 5 punts.

 

 

Feta la valoració de mèrits el resultat és el següent:

 

 

DNI

EXPERIÈNCIA LABORAL

 

FORMACIÓ I TITULACIÓ

IDIOMES

ENTREVISTA

TOTAL

 

PÚBLIC

PRIVAT

 

 

 

 

 895V

 0

0,90

0,35

0

5,25

 872C

 0

0

2

0

2

 4

 926T

 0

0

2

0

3

5

        

 

 

 

A la vista del resultat, el Tribunal proposa la contractació com a personal d'aquest Ajuntament, , amb caràcter de personal laboral temporal, vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament amb formació de borsa de treball per a possibles substitucions, la Sra. Maria Ariadna Jiménez Claveria, l'aspirant que ha superat la convocatòria amb més puntuació, i acorda trametre aquesta proposta al President de la Corporació.

 

El Tribunal dona per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 13:30 hores.

 

De la qual cosa, com a secretària/ària, estenc aquesta acta.