APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LES PROVES - ADMINISTRATIU I BORSA DE TREBALL

20/11/2020

APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LES PROVES - ADMINISTRATIU I BORSA DE TREBALL

DECRET
APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LES PROVES.
Fets
En data 2 de novembre de 2020 es va dictar Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0000172 per la qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria en relació amb les proves selectives per cobrir la plaça d’administratiu (grup equiparable a c1) en règim laboral temporal jornada completa i constitució de borsa de treball.
Havent finalitzat el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional d’aspirants s’han presentat les següents al·legacions:
1.1. 117N-JANÉ VÁZQUEZ, EDGAR presenta còpia compulsada de la titulació/ns
1.2 382Y- FLORIDO TOMÁS, INÉS presenta còpia compulsada de la titulació/ns
1.3 523V- JOYA CAMPOSO, MÒNICA presenta còpia compulsada de la titulació/ns
1.4. 218- VINYES VERGE, MARC presenta còpia compulsada de la titulació/ns
1.5 112J- BARBERÀ ESPUNY, JORDI presenta còpia compulsada de la titulació/ns
1.6 036Z- VENDRELL BRIANSO, MARINA presenta còpia compulsada de la titulació/ns
Fonaments de dret
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, les al·legacions presentades s’han de resoldre en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini de presentació. Transcorregut aquest termini es consideraran desestimades.
En conseqüència, RESOLC:
1r. Estimar les següents al·legacions presentades:
1.1. 117N-JANÉ VÁZQUEZ, EDGAR presenta còpia compulsada de la titulació/ns
1.2 382Y- FLORIDO TOMÁS, INÉS presenta còpia compulsada de la titulació/ns
1.3 523V- JOYA CAMPOSO, MÒNICA presenta còpia compulsada de la titulació/ns
1.4. 218- VINYES VERGE, MARC presenta còpia compulsada de la titulació/ns
1.5 112J- BARBERÀ ESPUNY, JORDI presenta còpia compulsada de la titulació/ns
1.6 036Z- VENDRELL BRIANSO, MARINA presenta còpia compulsada de la titulació/ns
2n. Aprovar de forma definitiva la relació d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria:
Aspirants admesos:
653C- SOLSONA MESEGUER, ÓSCAR
704L- FRANCH SEGARRÈS, SERGI
065H- CASTELLNOU PIQUÉ, HELENA
590X- SERRA RAMOS, LAIA
609P- ALEMANY CHICO, FRANCESC
032J- ROIGÉ SEDÓ, GEMMA
407-MARTÍNEZ VIZCAINO, ANA
807V- FERRER PRADA, MARC
555-H TORRES SEGARRA, BLANCA
117N-JANÉ VÁZQUEZ, EDGAR
382Y- FLORIDO TOMÁS, INÉS
523V- JOYA CAMPOSO, MÒNICA
218- VINYES VERGE, MARC
112J- BARBERÀ ESPUNY, JORDI
036Z- VENDRELL BRIANSO, MARINA
Aspirants exclosos:
308Z- ABEDDAR EL KAHTAOUI, IKRAM
373Y- SUÁREZ MILAN, YAHYIMA
619T- VALLS ULLOA, ROSA
602A- BEAS JURADO, LAURA
526Q- ROMÁN LLAURADÓ, MARIA CRISTINA
391G- NOLLA SANCHÍS, MAICA
3r. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la composició que determinen les bases:
President:
Sra. Camina Cuenca Medina, titular. secretària interventora del SAM de la Diputació de Tarragona.
Sr. Francisco José Pueyo Gracia. Secretari interventor del SAM de la Diputació de Tarragona.
Vocals:
Sra. Yolanda Ferré Sabaté, titular. AODL del Consell Comarcal del Priorat.
Sra. Ester Catalán Barceló, suplent. Administrativa del Consell Comarcal del Priorat.
Sra. Sílvia Argiles Serres, titular. Tècnica d’ocupació del Consell Comarcal del Priorat
Sr. Josep Mª Coll Ferré, suplent. Tècnic de Promoció i Desenvolupament del Consell Comarcal del Priorat.
Secretàri/a: El tribunal escollirà el/la secretari/ària d’entre els seus membres.
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en els art. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
4t. El tribunal qualificador s’ha de constituir a la Sala Euterpe, al C/Cases Noves, 1 de Bellmunt del Priorat el dia 26 de novembre de 2020 a les 9:00 hores.
5è. Tots els aspirants han acreditat el nivell de català C1 exigit en la convocatòria per la qual cosa no cal realitzar aquesta prova.
6è. Convocar els aspirants admesos a la realització de la primera prova de la fase oposició, el proper dia 26 de novembre de 2020, a les 9:30 hores del matí, a la Sala Euterpe, al C/Cases Noves, 1 de Bellmunt del Priorat.
Fer avinent que els aspirants que superin aquesta prova realitzaran, tot seguit, la segona prova de la fase oposició (supòsit pràctic). Per a la realització d’aquest exercici podran utilitzar normativa no comentada.
Fer avinent que els aspirants que superin aquesta prova realitzaran, tot seguit, l’entrevista.
L’actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra Q, d’acord amb el sorteig realitzat en el seu dia a la Diputació de Tarragona per als processos selectius i que fou publicat al BOPT 108, de 8 de juny de 2016.
7é. Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria s'han de publicar al tauler d'anuncis de la corporació i a la plana web de l’Ajuntament.
8è. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació, en el tauler d’anuncis de la corporació i a la web de l'Ajuntament , la qual cosa substitueix la notificació http://www.bellmunt.altanet.org/ personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
L'alcalde
Francesc Calpe Marquet
Transcripció del decret número 2020-0000184 de l'ens Ajuntament de Bellmunt del Priorat signat per: FRANCESC CALPE MARQUET - DNI *** (SIG) en
data: 20/11/2020 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Bellmunt del Priorat. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 447CD3657A024ECBB50999624732393B i data d'emissió 20/11/2020 a les 13:11:57 SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
SECRETARIA el dia 20/11/2020 a les 13:11:44