BASES DE SELECCIÓ PER A LA FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS DE PERSONAL DE BRIGADA OPERARIS/ES COMESES DIVERSES

04/03/2022

BASES DE SELECCIÓ PER A LA FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS DE PERSONAL DE BRIGADA OPERARIS/ES COMESES DIVERSES

 BASES DE SELECCIÓ PER A LA FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS DE PERSONAL DE BRIGADA OPERARIS/ES COMESES DIVERSES (CATEGORIA PROFFESSIONAL V, EQUIVALENT AGRUPACIONS PROFESSIONALS AP) AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT.

Base 1a. Objecte de la convocatòria

La formació de Borsa de treball per a contractacions laborals temporals de personal de Brigada operaris/es comeses diverses (Categoria professional laboral V, equivalent a Agrupacions Professionals AP) de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat.

Les contractacions laborals temporals a partir de la Borsa de Treball formada es farà a l’empara de la facultat excepcional habilitada per l’article 20.Quatre de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022.

La selecció de formació de l’esmentada Borsa de Treball segueix el procediment urgent que habilita l’article 291.3 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Base 2a. Règim

 1. Règim.

Les contractacions seran en règim laboral temporal, prèvia acreditació d’existència de la corresponent dotació pressupostària.

Les modalitats contractuals seran en tot cas les temporals de substitució de persona treballadora o per circumstàncies del servei, i, en el seu cas, substitució fins a provisió de vacant (Article 15 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i disposició addicional quarta del Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre).

2.2Jornada.

Règim de jornada a temps parcial de 25 hores setmanals (62,5 % de la jornada ordinària), distribuïdes de dilluns a divendres, i amb disponibilitat horària per raó d’emergències, urgències i atenció de situacions anàlogues.

2.3Funcions.

El contingut de les funcions a desenvolupar serà el previst a la RLT aprovada, i que compren :

Amb caràcter general, comeses de manteniment de les diferents instal·lacions, dependències, edificis i serveis municipals, tasques derivades del servei d’abastament d’aigua i servei de clavegueram, obrir i tancar instal·lacions municipals, col·laboració en festes, celebracions, neteja i manteniment de vies, places, espais públics i zones esportives, jocs, zones verdes, cementiri, poda d’arbres, jardins, i totes aquelles funcions (de caràcter manual o no) que puguin ser indicades per part de l’Alcaldia.

En particular,

 1. Executar aquelles funcions elementals i rutinàries de la seva especialitat vinculades a la construcció, manteniment i conservació de dependències municipals, via pública i altres espais municipals d'acord amb les instruccions i la coordinació d'un superior i seguint els procediments establerts, per al correcte funcionament dels serveis.
 2. Executar funcions elementals i rutinàries segons la seva especialitat dins del seu àmbit d'actuació:
  1. Realitzar treballs vinculats a la construcció, reparació i manteniment a la via pública i/o a les dependències municipals, etc.,
  2. Reparar llambordes, fuites d'aigua, mobiliari en general, etc.,
  3. Efectuar treballs vinculats a la reparació i manteniment d'elements de fusta, metàl·lics, d'instal·lacions d'aigua, gas, elèctriques, sistemes d'il·luminació i altres requerits.
  4. Dur a terme treballs de pintura de les instal·lacions municipals i de manteniment de la senyalització viària de les vies públiques.
  5. Realitzar els treballs vinculats a la creació i manteniment dels jardins, plantes, arbres i altres requerits i realitzar treballs com ara preparar sòls, sembrar, plantar flors, arbres i arbustos, conrear jardins o parcs, realitzar tractaments amb productes fitosanitaris i herbicides, etc.
  6. Executar els treballs vinculats a la neteja de les vies i espais públics i del mobiliari urbà.
  7. Proveir-se del material necessari per a l'execució de les tasques del seu lloc de treball.
  8. Realitzar trasllats de materials.
  9. Fer servir adequadament les eines, equips, vehicles i maquinària necessaris pel desenvolupament dels treballs encomanats i transportar, muntar i desmuntar els equips de treball. I tenir cura del seu estat d'ordenació, reparació, neteja i conservació.
  10. Informar de qualsevol incidència, anomalia o desperfecte al seu superior.
  11. Col·laborar en redactar els documents interns dels treballs diaris efectuats acreditant el temps destinat a la seva realització i el material utilitzat.
  12. Col·laborar en el muntatge i desmuntatge d'infraestructures necessàries: tarimes, trasllat de mobiliari, escenaris, etc. per al desenvolupament de qualsevol tipus d'esdeveniment o adequació d'espais:
  13. Col·locar adornaments de Nadal, llums, cuinar menjars,...
  14. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball d'acord normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
  15. Realitzar la lectura dels comptadors d’aigua
  16. Realitzar el control de la cloració de l’aigua
 3. Informar al superior jeràrquic sobre els resultats dels treballs efectuats.
 4. Revisar i proposar millores en les pròpies tasques.
 5. Col·laborar, en situacions puntuals, en la realització de tasques dels superiors jeràrquics immediats dins del seu àmbit de gestió.

2.4Retribució.

La consignada per a la Categoria professional en el Pressupost aprovat, en proporció a la jornada a temps parcial de les contractacions.

Base 3a. Procés de selecció

La selecció de les persones aspirants es farà pel sistema de concurs oposició lliure, articulat en una primera fase teòrica de proves de llengües oficials (Primer exercici A – català - i B – castellà -) i de coneixements de les característiques del Municipi (Segon exercici), una segona pràctica relacionada amb les comeses i funcions pròpies de la categoria professional, una tercera de de valoració dels mèrits al·legats, i una quarta d’entrevista personal.

Base 4a. Condicions de les persones aspirants.

Per tal de ser admès al procés selectiu caldrà acreditar el compliment de tots i cadascun dels requisits següents, tots ells referits a la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds, :

 1. Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.

Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

Les persones aspirants estrangers han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior del castellà. En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar aquests aspirants; a no ser que les proves selectives impliquin per sí mateixes la demostració d’aquest coneixement. La prova, si escau, s’ha de qualificar d’apte o no apte, essent necessari obtenir la valoració d’apte per passar a realitzar les proves restants de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs.

 1. Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
 1. Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
 1. Estar en possessió del Certificat d’Estudis Primaris o equivalent, o en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

 1. No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
 1. No haver estat separada la persona aspirant mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitada absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver estat sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
 1. Posseir un coneixement de nivell intermedi o superior del castellà.

Per a les persones aspirants que no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció habilitarà una prova o exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana, que ha de ser superada per aquests aspirants. La prova, si escau, es qualificarà d’apte o no apte, sent necessari obtenir la valoració d’apte per poder continuar en el procés selectiu.

 1. Posseir el certificat de coneixement de suficiència de català nivell A2 (elemental, equivalent als anteriors A bàsic i A elemental) de llengua catalana orals i escrits, segons certificació de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Axí mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Per a les persones aspirants que no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del català, el procés de selecció habilitarà una prova o exercici de coneixements orals i escrits de llengua catalana, que ha de ser superada per aquestes persones aspirants. La prova, si escau, es qualificarà d’apte o no apte, sent necessari obtenir la valoració d’apte per poder continuar en el procés selectiu.

No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

 1. les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,
 2. les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat dins la mateixa oferta pública d’ocupació.

Aquests requisits s’han de complir l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

Base 5a. Presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar sol·licitud, a la qual han de manifestat que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits a la Base 4a de les de la convocatòria.

D’acord amb els articles 6 i 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal subministrades per les persones aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat. Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, les persones candidates han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Ajuntament de Bellmunt de Priorat, Plaça Miquel Muntané, 2, 43738 Bellmunt del Priorat (https://www.bellmunt.altanet.org).

Les sol·licituds es podran presentar

 1. en el Registre General de l’Ajuntament
  1. en forma electrònica, al registre electrònic de l’Ens. Caldrà fer-ho amb certificat digital o signatura electrònica i completar el tràmit electrònic corresponent. Serà suficient amb l’aportació de la documentació adjunta en còpia simple, però si la persona aspirant presenta amb la sol·licitud còpies electròniques autèntiques, no serà necessària l’aportació posterior de la documentació original.
  2. en forma presencial, mitjançant instància signada per la persona aspirant, en horari d’atenció al públic (Plaça Miquel Muntané, 2, 43738 Bellmunt de Priorat).
 2. en qualsevol dels llocs a què fa referència l’article l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.

El termini per presentar sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats del següent a la publicació de la convocatòria en el BOPT.

Per tal de ser admesa i, si s’escau, de prendre part en la pràctica de les proves selectives, n’hi ha prou que les persones aspirants manifestin en les seves sol·licituds que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits a la Base 4a, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

Això no obstant, en cas que les persones aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de llengua catalana i de castellà cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l’inici de les respectives proves d’acreditació de nivell.

Per a la fase de concurs, cal que amb la sol·licitud es presentin els justificants acreditatius dels mèrits en el seu cas al·legats, mitjançant document original o fotocòpia compulsada. Tota aquesta documentació s’ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari, no podrà ser valorada pel Tribunal.

Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

La Presidència de la Corporació, a petició pròpia o a proposta de la del Tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits necessaris quan entengui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.

Base 6a. Drets d’examen.

No s’estableixen.

Base 7a. Admissió d’aspirants i publicitat.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcaldia dictarà Resolució per declarar aprovades provisionalment les llistes de persones aspirants admeses i excloses. En l’esmentada Resolució s’han d’indicar els llocs on es troben exposades al públic les llistes completes certificades de les persones aspirants admeses i excloses i s’ha determinar el lloc, data i hora de començament del sistema de selecció de les places convocades i la composició del Tribunal.

Aquesta Resolució es farà publica a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat (https://seu-e.cat/es/web/bellmuntdelpriorat), i e – Tauler, i ha de concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.

Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les al·legacions o reclamacions presentades seran resoltes per la mateixa autoritat en el termini de 5 dies naturals següents a la finalització del termini d’exposició, transcorregut el qual, si no s'ha dictat resolució, s'entendran desestimades.

Cas de no existir persones aspirants excloses, l’anterior relació tindrà directament caràcter definitiu.

La publicació definitiva de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses es realitzarà únicament en Seu electrònica i e – Tauler de l’Ajuntament.

Base 8a. Tribunal qualificador.

El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu es nomenarà per l’Alcaldia amb l’aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, i tindrà la següent composició:

 • PRESIDENT: el/la Funcionari/nària amb habilitació de caràcter nacional Secretari/tària Interventor/a SAM Diputació Tarragona adscrit/a a la Comarca del Priorat.
 • VOCALS:
  • Vocal   1er/a   :   un/a   funcionari/nària   o   personal   laboral   fix designat/da pel Consell Comarcal del Priorat.
  • Vocal 2on : el Secretari Interventor del SAM Diputació de Tarragona assignat a l’Ajuntament.
 • SECRETARI : el Secretari Interventor del SAM Diputació de Tarragona assignat a l’Ajuntament.

El nomenament inclourà tant titular com suplent.

El Tribunal pot disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els assessors no tenen vot.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del Secretari.

El Tribunal està facultat per interpretar les Bases i resoldre qualsevol incidència del procés de selecció, sent els seus Acords immediatament executius, sens perjudici de la possibilitat de poder ser impugnats en alçada davant l’Alcaldia.

La participació en el Tribunal qualificador donarà lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, corresponent al Tribunal, a aquests efectes, i conforme al seu article 30, la Categoria 3a de l’Annex IV.

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en qualsevol moment del procés selectiu.

La possibilitat de recusació és extensiva als membres assessors del Tribunal des del moment de la seva incorporació.

De cada sessió s’estendrà Acta, signada pel Secretari, que n’ha de donar fer, amb el vistiplau de la Presidència, i per tots/es els/les membres.

En tot cas, el funcionament del Tribunal qualificador, en allò no previst en aquestes Bases, s’adequarà a les normes contingudes al  Cap. II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Base 9a. Procés de selecció.

El procés selectiu comprendrà una fase d’oposició i una altra de concurs, seguides d’una entrevista personal de caràcter voluntari i no eliminatori.

1) Integrada per tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori :

Primer exercici : de coneixement de llengües catalana i castellà.

Primer exercici A .- Coneixement de llengua catalana

Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de nivell A2 (elemental, equivalents als anteriors A bàsic i A elemental) de llengua catalana de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents, hauran de fer la prova de català que té caràcter eliminatori i  consta de dues parts :

Primera part: Exercici escrit on s'avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana, per mitjà de preguntes sobre aspectes lingüístics.

Segona part. S'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una conversa.

La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel Tribunal. El resultat d'aquest exercici serà APTE o NO APTE.

Primer exercici B .- Coneixement de castellà.

Els aspirants que no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, hauran de fer una prova de coneixements orals i escrits de llengua castellana, que ha de ser superada per aquests aspirants. La prova, si escau, es qualificarà d’apte o no apte, sent necessari obtenir la valoració d’apte per poder continuar en el procés selectiu.

Segon exercici : Prova teòrica.

Consistirà en contestar per escrit, en termini màxim de 30 minuts, 5 preguntes curtes sobre qüestions relacionades amb el municipi de Bellmunt del Priorat.

L’exercici es valorarà de 0 a 10 punts, sent necessari per aprovar obtenir un puntuació mínima de 5 punts.

Tercer exercici  : Prova pràctica.

Consistirà en la realització d’una o diverses proves de caràcter pràctic que plantegi el Tribunal en relació a les comeses i funcions corresponents a la Categoria professional.

L’exercici es qualificarà de 0 a 20 punts, essent necessari obtenir una puntuació mínima de 10 punts per superar-lo.

2) En aquesta, es valoraran pel Tribunal els mèrits en el seu cas al·legats per les persones aspirants que hagin superat la primera fase del procés selectiu, en base a la documentació acreditativa aportada per aquestes (mitjançant original o còpia compulsada) en el termini de presentació de sol·licituds de participació, i amb subjecció al següent barem  :

 1. Experiència en les tasques a desenvolupar, fins a 6 punts :
 1. Serveis prestats en Ajuntaments desenvolupant funcions o tasques que defineixen el contingut funcional descrit en la Base 2a, apartat 2.3, a raó de 0.20 punts per mes treballat, fins a un màxim de 3 punts. Les fraccions es computaran de forma proporcional.
 2. Serveis prestats en altres Administracions Públiques, Entitats, Organismes o Empreses dependents, desenvolupant funcions o tasques que defineixen el contingut funcional descrit en la Base 2a, apartat 2.3, a raó de 0.10 punts per mes treballat, fins a un màxim de 1,5 punts. Les fraccions es computaran de forma proporcional.
 3. Serveis prestats en el sector privat desenvolupant tasques similars a les que defineixen el contingut funcional descrit a la Base 2a, apartat 2.3, a raó de 0,05 punts per cada mes treballat, fins a un màxim de 1,5 punts. Les fraccions es computaran de forma proporcional.

El treball desenvolupat s’ha d’acreditar mitjançant certificat de serveis, en el cas dels apartats 1 i 2 anteriors, i contractes i vida laboral, conjuntament, pels de l’apartat 3 anterior.

La manca d’acreditació documental suficient privarà a la persona aspirant del dret a la valoració del mèrit al·legat.

 1. Capacitació professional, acreditada mitjançant Certificat de capacitació professional, en branques relacionades amb les funcions o tasques a desenvolupar (construcció, electricitat, fontaneria, jardineria, treballs ambientals i altres que, a criteri del Tribunal, tinguin relació amb el contingut de les places), a raó d’1 punt per capacitació, fins a un màxim de 3 punts.

A aquests efectes, també es valoraran com a de capacitació professional les titulacions en formació professional reglada, segon la següent escala :

Títol auxiliar (FP I) : 1 punt

Títol tècnic o especialista (FP II) : 2 punts Títol superior (FP III) : 3 punts.

Dins d’una mateixa branca d’activitat, la valoració de la titulació de nivell superior exclourà la de les inferiors respecte de cada aspirant, i només es valorarà una titulació per aspirant, amb independència de les que hagi pogut aportar.

 1. Situació d’atur de llarga durada (segons definició OCDE) : 1 punt. L'acreditació documental d'aquest requisit exigirà l'aportació de certificat específic emès pels Serveis Públics d'Ocupació, on consti la data d'inscripció, i emesa com a màxim dos mesos abans de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds de participació en el procés selectiu.

3) Amb caràcter voluntari i no eliminatori, el Tribunal podrà mantenir una entrevista amb les persones aspirants, per tal de concretar els mèrits i circumstàncies personals al·legats i valorar l’adequació a les condicions específiques de les  funcions i tasques a desenvolupar.

La puntuació màxima que es podrà atorgar per a aquesta prova serà de 3 punts.

Base 10a. Puntuació total del procés de selecció.

La puntuació final del procés selectiu serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en la fase d’oposició, la del concurs i, en el seu cas, l’entrevista. En cas d’empat, l’ordre s’ha d’establir atenent, en primer lloc, en favor de la persona aspirant que hagi obtingut major puntuació en la fase d’oposició, després en la de concurs, i, de persistir, s’acudirà al sorteig.

El total màxim corresponent a les fases del procés de selecció podrà ser de fins a 43 punts, distribuïts

Fase oposició prova coneixement llengües      : no susceptible puntuació Prova teòrica                            :         10 punts.

Prova pràctica                          :         20 punts

Fase concurs                                                 :         10 punts.

Fase entrevista                                              :           3 punts.

Cas que cap de les persones aspirants superi la selecció, procedirà la declaració de la convocatòria com a deserta.

Base 11a. Relació de persones aspirants seleccionades i proposta de constitució de Borsa de treball.

 1. El Tribunal qualificador formarà la relació, per l’ordre de la puntuació total respectivament obtinguda, de les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu, i l’elevarà a l’Alcaldia, juntament amb la primera proposta de contractació de la persona aspirant que figuri en primer lloc per haver assolit la millor puntuació, a més a més de fer-les públiques, tant una com altra, al Tauler d’Edictes i anuncis oficial i a la Seu electrònica.

La proposta del Tribunal vincularà a l’Administració, sens perjudici que aquesta, en el seu cas, pugui procedir a la seva revisió d’acord amb els articles 106 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La persona aspirant proposada presentarà els documents acreditatius de compliment de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria.

La persona aspirant requerida que no presenti la documentació, no podrà ser contractada, i decaurà en les seus drets a la contractació, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per l’Alcaldia.

En aquest cas, la proposta de contractació s’entendrà automàticament feta en favor, successivament, de la persona aspirant següent en la relació elevada pel Tribunal.

 1. La relació amb la resta de persones aspirants seleccionades, per l’ordre de puntuació total respectivament assolida, s’elevarà igualment al President de la Corporació, als efectes de formació de Borsa de Treball per a possibles contractacions laborals temporals per l’ordre d’inclusió a la relació.

Al moment del cridament a contractació, les persones aspirants incloses i proposades a contractació presentaran els documents acreditatius de compliment de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria.

La persona aspirants requerida que no presenti la documentació no podrà ser contractada, i decaurà en les seus drets a la contractació, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància, llevat dels casos de força major, lliurament apreciats per l’Alcaldia.

En aquest cas, la proposta de contractació s’entendrà automàticament feta en favor, successivament, de l’aspirant següent en la relació elevada pel Tribunal.

Base 12ª. Formalització de les contractacions i període de prova.

Examinats de conformitat els documents aportats per la persona aspirant proposada, l’Alcaldia procedirà a la contractació laboral temporal.

Es procedirà d’igual manera per a les eventuals contractacions temporals mitjançant cridament de Borsa de Treball.

Als contractes que es formalitzin, s’establirà un període de prova de quinze dies, durant el qual tant l’Ajuntament com la persona aspirant podran desistir de la relació, sense que les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció i acolliment, risc durant la lactància i paternitat que puguin afectar la persona aspirant durant el període de prova interrompran aquest.

Transcorregut aquest termini sense desistiment, el contracte tindrà efectes plens pel termini temporal concertat en cada cas.

Base 13a. Funcionament de la Borsa de Treball.

Quan l’Ajuntament necessiti cobrir necessitats temporals de personal es cridarà per ordre rigorós de la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

Els cridaments a contractació temporal es faran per rigorós ordre de puntuació i posició en la relació. Les persones aspirants seleccionades que rebutgin l’oferiment de contractació quedaran automàticament excloses de la borsa de treball, decaient dels tots els seus drets derivats de la superació del procés de selecció. Nogensmenys, en cas de força major o altra causa justificada lliurement apreciada en cada cas pel l’Alcaldia, la persona aspirant romandrà en la borsa, però passarà a ocupar en la relació el lloc immediatament posterior al de la persona aspirant cridada que, per la mateixa vacant o substitució, sí hagués acceptat l’oferiment de contractació temporal.

La crida de les persones integrants de la Borsa de Treball es realitzarà mitjançant correu electrònic a l’adreça que la persona aspirant hagués indicat a la seva sol·licitud de participació en la convocatòria, i a més a més mitjançant trucada telefònica al número igualment indicat en la sol·licitud. En cas de no obtenir resposta de la persona aspirant cridada, es tornarà a repetir l’intent al dia hàbil següent en un hora diferent. En cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb l’Ajuntament el mateix dia del segon intent, es farà la crida a la següent integrant de la Borsa de Treball.

La persona aspirant cridada haurà de manifestar en un termini màxim de 48 hores la seva acceptació o no acceptació, i la manca de manifestació s’entendrà com a rebuig de l’oferta.

Base 14a. Vigència de la borsa de treball.

La Borsa formada a partir d’aquest procés de selecció tindrà vigència durant els exercicis pressupostaris actual 2022, 2023 i 2024.

Exhaurida la seva vigència, les persones aspirants hi incloses decauran en tots del seus drets derivats d’aquest procés de selecció.

Base 15a. Incidències i recursos.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’Alcaldia, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant els Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la llei esmentada.

Conforme igualment l’article 121 de la mateixa Llei 39/2015, d’1 d’octubre, contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’Alcaldia.

Tot allò sens perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus drets i interessos legítims.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar Recurs de Reposició davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, o bé directament recurs Contenciós Administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació, sens perjudici de qualsevol altre que s'estimi procedent.