BASES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN TREBALLADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL, ADMINISTRATIU (C1), JORNADA COMPLETA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, PER CONCURS-OPOSICIÓ

30/09/2020

BASES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN TREBALLADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL, ADMINISTRATIU (C1), JORNADA COMPLETA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, PER CONCURS-OPOSICIÓ

AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT.

BASES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN TREBALLADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL, ADMINISTRATIU (C1), JORNADA COMPLETA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, PER CONCURS-OPOSICIÓ


OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs oposició, d'un/a treballador/a, personal laboral temporal, amb jornada completa, administratiu (grup equiparable a C1) així com la constitució d'una borsa per cobrir futures i eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional.
La plaça té assignades les retribucions brutes bàsiques i complementàries segons el grup de classificació fixat per al relació de llocs de treball:
Sou brut mensual (bàsiques i complementàries): 1.559,39 euros
Horari: 40 hores setmanals: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i dues tardes a convenir amb l’Ajuntament.
La present convocatòria es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació i a la web de l'Ajuntament http://www.bellmunt.altanet.org/ i al BOPT.
FUNCIONS PRINCIPALS DEL LLOC DE TREBALL
Les funcions del lloc de treball seran les de:
- Realitzar la supervisió operativa dels recursos assignats.
- Atendre el públic o el personal de la corporació municipal presencialment, telefònicament o telemàticament, realitzant les gestions que
d'aquesta atenció es requereixi i informant sobre aquelles qüestions per les que estigui facultat i/o derivant cap a l'àmbit o persona que
correspongui.
- Executar funcions administratives dins del seu àmbit d'actuació:
· Responsabilitzar-se de la gestió i tramitació d'expedients administratius. Confrontar la veracitat de la documentació presentada:
· Tramitar expedients administratius d'urbanisme, de llicències d'obres, de contractació, de patrimoni i de subvencions.
· Tramitar convocatòries dels òrgans col·legiats de la corporació (efectuar comunicacions, notificacions i confeccionar el llibre d'actes).
· Tramitar expedients administratius d'Intervenció Tresoreria:
· Confeccionar la comptabilitat (assentaments, tancaments), recopilar dades, justificants i arxivar-los.
· Controlar els comptes corrents de l'ajuntament.
· Realitzar pagaments, previsions de tresoreria, saldos.
· Elaborar el registre diari d'operacions, de signatures i arxivar-los posteriorment.
· Confeccionar el registre de factures i fer les relacions per als òrgans col·legiats de l'ajuntament. Expedir les notificacions corresponents.
· Examinar partides pressupostàries i elaborar informes de despesa per control.
· Elaborar informes de costos i de partides per la confecció del pressupost anual.
· Confeccionar taules de control de l'endeutament, d'amortitzacions i de préstecs.
· Elaborar la documentació per fer trimestralment les declaracions: IVA, IRPF, resum anual, informes de morositat, etc.
· Supervisar els contractes de treball i les incidències i les variacions de la nòmina confeccionades per l'assessoria externa.
· Controlar ingressos dels tributs de l'Estat, Generalitat, etc.
· Elaborar documents de caràcter administratiu amb autonomia.
· Responsabilitzar-se de dissenyar, mantenir i fer el seguiment de les bases de dades i dels sistemes d'arxiu.
· Proporcionar suport administratiu al superior jeràrquic i a altres tècnics en l'elaboració i aportació d'informació, recopilació d'antecedents
documentals i col·laborant en el seu tractament.
· Utilitzar aplicacions informàtiques.
- Informar al superior jeràrquic sobre els resultats dels treballs efectuats.
- Col·laborar amb altres unitats organitzatives en aquells casos en què es requereixi una actuació conjunta.
- Crear i mantenir els contactes i les relacions amb altres unitats organitzatives de la corporació, altres administracions així com entitats
relacionades amb el seu àmbit competencial.
- Revisar i proposar milllores en les pròpies tasques. Proposar millores en el seu àmbit d'adscripció.
- Col·laborar, en situacions puntuals, en la realització de tasques dels superiors jeràrquics immediats dins del seu àmbit de gestió.
- Assistir i participar en reunions o grups de treball als quals sigui designat assumint el rol que li sigui requerit.
- I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

GESTIÓ DE LA BORSA
Es constituirà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat de les proves i els mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates per oferir-los les propostes de contractació.
En la crida dels aspirants se seguirà l’ordre de la puntuació final obtinguda, de major a menor puntuació. En el cas que en procedir a l’ordenació de les persones candidates, d’acord amb la puntuació total obtinguda, es produïssin empats, es resoldran per sorteig
La Presidència de la corporació ha de procedir a la formalització per escrit del contracte amb l'aspirant proposat en el termini d’un mes comptador des de l’expiració del procés selectiu.
La contractació s'haurà de publicar al tauler d'anuncis de la corporació i se n'ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.
Constituïda la borsa, com a mitjà de crida a les persones candidates per a cobrir les propostes de contractacions que siguin necessàries, s’utilitzarà la comunicació telefònica i el correu electrònic. Es realitzaran dues trucades telefòniques en franges horàries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix dia o diferent i es trametrà un correu electrònic. Tota comunicació entre l’Administració i les persones interessades que derivi de l’aplicació d’aquest procés s’efectuarà emprant l’adreça de correu electrònic i el telèfon facilitat a tal efecte, sent d’exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusió a la sol·licitud de
participació en aquest procés selectiu, així com, en el seu cas, la seva actualització (amb comunicació escrita adreçada a l’Ajuntament). Si no es pot contactar amb l’aspirant per cap dels mitjans esmentats en un termini màxim de 24 hores, aquest veurà decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactarà amb el següent aspirant de la llista, si bé l’aspirant mantindrà la mateixa posició, sens perjudici que si és impossible contactar en tres propostes de contractació se l’exclourà de la borsa.
Quan sorgeixi una necessitat de contractació es contractarà la persona que tingui major puntuació de la borsa que estigui disponible, d’acord amb els criteris següents:
- Es consideraran disponibles per cobrir llocs les persones de la borsa que no estiguin contractades en aquell mateix moment a l’Ajuntament, llevat de les excepcions establertes per al contracte de relleu, en els termes del que estableix l’article 12.7 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels treballadors.
- Quan un treballador/a temporal finalitzi el seu contracte s’incorporarà de nou a la borsa en la mateixa posició que tenia sempre i quan la valoració de l’Ajuntament hagi estat favorable. A aquest efecte l’Ajuntament emetrà, si escau, un informe sobre la idoneïtat de la prestació dels serveis i el manteniment de la persona a la borsa un cop finalitzada la contractació corresponent. Els informes negatius que s’emetin sobre la prestació del servei dels treballadors/ores es trametran a la persona treballadora a fi i efecte d’al·legacions. Posteriorment l’Ajuntament resoldrà sobre l’exclusió o no de la persona a la borsa.
- El rebuig de la 1a i 2a proposta de contractació per part dels candidats suposarà que la persona cridada passi al darrer lloc de la borsa de treball, llevat que estigui en situació de baixa mèdica o altra situació de suspensió establerta en aquestes Bases i degudament acreditada. En aquest sentit és causa de suspensió: la incapacitat temporal; el part, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, paternitat i naixement de fills/es prematurs/es o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats/des a continuació del part, sempre que concorrin els requisits que donen dret a gaudir del permís corresponent; defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una limitació temporal de fins a quatre dies; compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic, pel temps que sigui indispensable per donar compliment al deure; matrimoni propi, si la celebració ha tingut lloc dins dels vint dies naturals anteriors a l’oferiment de la proposta de contractació o ha de tenir lloc dins dels vint dies naturals següents. En el cas que la persona interessada al·legui alguna de les causes esmentades no es modificarà la seva posició dins de la borsa. La persona interessada ha de justificar documentalment el motiu de suspensió davant l’Ajuntament.
Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:
- No superar el període de prova establert.
- Estar sancionat/ada per resolució ferma en via administrativa d’un expedient disciplinari incoat per la comissió d’una falta greu o molt greu.
- Rebutjar, encara que justificadament, tres ofertes de treball, llevat que sigui per causa de baixa mèdica o altre causa de suspensió establerta expressament en aquestes Bases. Tal i com s’ha indicat, el rebuig de la primera i segona oferta de treball comportarà que la persona se situï a l’última posició de la borsa.
- Haver estat impossible la localització de la persona en tres propostes de contractació amb el benentès que és d’exclusiva responsabilitat d’aquesta facilitar una adreça de correu electrònic i telèfon, i comunicar els canvis que s’hi produeixin.
- Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.
- Renunciar a un contracte de treball vigent, ja iniciat.
- La voluntat expressa del treballador/a de ser exclòs de la borsa.
- No presentar la documentació per acreditar les condicions de capacitat i els requisits exigits a la Base 8a.
La borsa tindrà una vigència de 3 anys des de la seva constitució.
En l’exercici de les funcions atribuïdes a les places ofertes és d’aplicació la normativa sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic.

REQUISITS DELS ASPIRANTS
Per ser admès i prendre part en la convocatòria, els/les aspirants han de reunir, a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
Els/Les estrangers/es amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
Els/Les aspirants estrangers/res han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 del castellà.
En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar aquests aspirants. La prova, si escau, s’ha de qualificar d’”apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la valoració d’”apte” per passar a realitzar les proves restants de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs.
Restaran exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que aportin amb la presentació de sol·licitud fotocòpia compulsada d’algun dels següents documents:
- Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària i/o batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
c) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
d) Estar en possessió del títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de formació professional de grau superior (LOGSE), de tècnic superior (LOE), o qualsevol altre de nivell superior, i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data que acaba el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.
e) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
g) Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins el cos i l’escala li poden ser encomanades.
h) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat C1) de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i l’Ordre 491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.
No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:
- les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,
- les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat dins la mateixa oferta pública d’ocupació.

PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta borsa han de presentar una instància normalitzada de sol·licitud d’admissió, juntament amb el currículum vitae, fotocòpia del DNI i l’original o fotocòpia degudament compulsada de tots els documents justificatius dels mèrits al·legats, al Registre General de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, en horari d’atenció al públic, dimarts, de 9 a 14 hores i dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores amb cita prèvia, o en qualsevol dels llocs a què fa referència la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
D’acord l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat.
El termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu comença l’endemà d’aquesta data i finalitza als 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. També es publicaran al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat.
Per a més informació podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament, 977 830028 en horari d’atenció al públic.
Per tal de ser admès i, si s’escau, de prendre part en la pràctica de les proves selectives, els aspirants han de manifestar en les seves sol·licituds que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. Cal incloure l’adreça de correu electrònic i el telèfon als efectes establerts per a la gestió de la borsa de treball.
Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l’inici de la prova de català.
ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS
Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Ajuntament dictarà resolució en el termini d'un mes, declarant aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i assenyalant un termini de deu dies hàbils per a la seva esmena.
Transcorregut aquest termini, s'aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de realitzar-se les proves.
La llista d’admesos i exclosos es podrà consultar al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i a la web de l'Ajuntament http://www.bellmunt.altanet.org/.
Si no es presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes d’aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se’n produeixen, l’alcalde ha de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i ha de notificar les resolucions, individualment, als aspirants. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista d’admesos i exclosos i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis de la Corporació. Si manca la resolució expressa, les al·legacions s’han d’entendre desestimades.

TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.
El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.
El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.
El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:
 President: recaurà en el secretari interventor de l’Ajuntament.
 Vocals: 2 vocals designats per l’Ajuntament (titulars i suplents).
 Secretari/ària.
La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius suplents, correspon al president de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.
El tribunal pot disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els assessors no tenen vot.
La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la convocatòria.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretària. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretària, l’actuació del qual és de fedatari. No obstant això, aquest tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic vot.
La participació en el tribunal qualificador dóna lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució per la qual cosa es nomenen els membres del tribunal.
De cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretària, que n’ha de donar fer, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.
En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

PROCES SELECTIU
a) Fase oposició:
Primer exercici: Coneixement de llengües.
1. Llengua catalana
Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:
Primera part. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà del a redacció d’un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.
Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes generals d’actualitat.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal. El resultat de l’exercici serà d’APTE o de NO APTE, i caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.
Queden exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del certificat C1, de coneixements de suficiència de llengua catalana o titulació equivalent, segons l’establert en aquestes bases i es consideraran com a aptes.
2. Llengua castellana
Només els aspirants que no compleixin els requisits establerts en la Base 2a, en relació al coneixement de llengua castellana.
Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter eliminatori, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els membres del tribunal.
La qualificació de la prova serà APTE o NO APTE i caldrà obtenir la qualificació d’APTE per a participar en el procés selectiu.
Resten exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell superior o nivell C2 i es consideraran com a aptes.
Segon exercici: Test
Serà obligatòria i eliminatòria i consistirà en respondre un test de 20 preguntes amb 3 respostes alternatives, sobre els temes corresponents al temari corresponent a les Matèries relacionades a l’annex I.
La forma de puntuació de l’exercici és la següent:
- 1 punt per cada resposta correcta
- per cada resposta incorrecta es descomptarà 0,25 punts
- 0 punts per cada pregunta per sense resposta o resposta anul·lada
La durada d’aquesta prova serà determinada pel tribunal qualificador.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 20 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 10 punts per a superar-lo.
Tercer exercici: Cas pràctic
Consistirà en resoldre un supòsit teòric-pràctic , proposat pel tribunal relacionada amb les funcions principals de la plaça objecte de la convocatòria, que versarà sobre el temari corresponent a les Matèries relacionades a l’annex I (es valorarà de 0 a 10 punts), i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a superar-la. Aquesta prova serà eliminatòria. En aquesta prova els aspirants podran fer ús del textos legals no comentats.
Només hi ha una convocatòria per a cada exercici. Els aspirants que no compareguin a la crida del tribunal qualificador per al desenvolupament dels exercicis o proves a realitzar al lloc, data i hora que s’assenyali hauran de ser exclosos, excepte en els casos degudament justificats i discrecionalment apreciats pel tribunal qualificador i sempre i quan no es perjudiqui la igualtat entre els aspirants.
L’ordre d’actuació dels aspirants per aquells exercicis que no es puguin realitzar conjuntament se determinarà de conformitat amb el sorteig realitzat en el seu dia a la Diputació de Tarragona per als processos selectius i que fou publicat al BOPT 108, de 8 de juny de 2016. En aquest sorteig es va determinar que l’actuació de les persones aspirants en les proves que es puguin realitzar conjuntament s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra “Q”. En cas que no existeixi cap persona aspirant el cognom de la qual comenci per la lletra “Q” l’ordre d’actuació s’iniciarà per aquelles el primer cognom de les quals comenci per la lletra “R” i així successivament.
Per a possibilitar la màxima agilitat en la selecció, si el tribunal qualificador ho creu oportú, els exercicis es poden realitzar simultàniament i es pot realitzar més d’una prova en una mateixa sessió.
Les qualificacions de les proves que no es valorin amb l’apte o no apte s’han d’expressar en números, essent necessari obtenir la puntuació mínima per passar a la següent prova o en el cas de ser l’última prova, per passar a la fase del concurs.
La puntuació dels aspirants en cadascuna de les proves és la mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades per cadascun dels membres assistents del tribunal qualificador.
El resultat final de l’oposició és la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les proves puntuables realitzades.
b) Fase de concurs:
Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant currículum vitae i documentació acreditativa dels mateixos, d’acord amb el següent barem:
- Entrevista (màxim 5 punts): El tribunal de qualificació efectuarà un entrevista per competències per determina la idoneïtat de l'aspirant així com per valorar l'experiència en tasques pròpies del lloc de treball.
- Experiència laboral (màx. 2,5):
a) L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,20 punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada. Documents justificatius : certificat expedit per l’administració pública on s’hagin prestat els serveis.
b) Altres treballs realitzats en empreses privades, en llocs similars al convocat. A raó de 0,10 punts per any complet o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. Documents justificatius: informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.
- Formació (màxim 2,5 punts): Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs requereixen. Els interessats han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament.
 Jornades fins a 9 hores - 0,05 punts
 Jornades de 10 a 19 hores - 0,15 punts
 Jornades de 20 a 39 hores - 0,25 punts
 Jornades de 40 o més - 0,35 punts
Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys.
- Altres titulacions (màxim 1 punt): Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per als llocs de treball a proveir, es valoren en funció dels coneixements requerits, competència i especialització d’aquests llocs. No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit. A efectes d’equivalència de titulació, només s’admeten les reconegudes pel Ministeri d’Educació i Ciència amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.
- Coneixements de llengua catalana (màxim 1 punt): Es valoren els certificats de llengua catalana de la Direcció General de política lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (modificada parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril), segons la distribució següent:
 Certificat G, de coneixements suficients de llenguatge administratiu de la Junta Permanent de Català - 0,25 punts
 Certificat C2, de coneixements superiors de llengua catalana (orals i escrits), de la Junta Permanent de Català - 0,75 punts

LLISTA D'APROVATS I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
Un cop finalitzades les proves s’ha de fer pública la llista d’aprovats, per ordre de puntuació total obtinguda, i s’ha de trametre al President de la Corporació, juntament amb la proposta per a la contractació.
No obstant l’anterior, amb la finalitat d’assegurar la cobertura de la plaça, quan es produeixen renúncies dels aspirants seleccionats, abans de la seva contractació, l’òrgan convocant podrà requerir de l’òrgan de selecció, la relació complementària dels aspirants que segueixin al proposat, per a la seva possible contractació.
Qualsevol proposta d’aprovats que contravingui el que s’ha establert anteriorment és nul·la de ple dret.
En cas que cap dels aspirants superi el procés selectiu el tribunal ha de declarar deserta la convocatòria.
La puntuació final de les proves selectives i la llista d’aprovats s’ha de publicar al tauler d’anuncis de l’ens.
Els aspirants proposats han de presentar els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria en el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent al dia en què es facin públiques les llistes d’aprovats mitjançant documents originals o degudament compulsats, i sense necessitat de previ requeriment.
Els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, no podran ser contractats, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per l’alcalde. En aquest cas, el president ha de proposar la contractació dels que havent superat el procés selectiu.

CONTRACTACIÓ DELS CANDIDATS
La Presidència de la Corporació ha de procedir a la formalització per escrit del contracte amb l'aspirant proposat en el termini d’un mes comptador des de l’expiració del procés selectiu.
Pel que fa a la contractació de les persones que hagin constituït la borsa per cobrir futures i eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional, se seguirà l’ordre establert a la mateixa.
La contractació s'haurà de publicar al tauler d'anuncis de la Corporació i se n'haurà de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.
En aquest cas, les persones contractades hauran de superar un període de prova de 1 mes, d’acord amb el que estableix l’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors. Aquest període no s'aplicarà si el candidat seleccionat ja hagués realitzat les mateixes funcions amb anterioritat a l’Ajuntament, sota qualsevol modalitat de contractació, amb una durada mínima d’un mes.
En finalitzar el període de prova, l’Ajuntament farà un informe d’avaluació de l’aspirant sobre l’aplicació dels seus coneixements i les seves capacitats a les activitats realitzades, la qualitat i l’eficàcia en el desenvolupament de les diferents tasques i l’adaptació a l’entorn de treball.
En el cas de no superació del període de prova es resoldrà el contracte de treball en la forma que determina el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors i es procedirà a contractar amb les mateixes condicions el següent aspirant de la borsa de treball.

RÈGIM DE RECURSOS
Contra les llistes definitives d'admesos i exclosos i les formalitzacions dels contractes, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de l’Alcaldia, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l’alcalde, en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:
a) Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
b) Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors
c) Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
d) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
e) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
f) Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
g) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
i) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
j) Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament general d’ingrés del personal al servei de l’administració general de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l’administració general de l'Estat.
k) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

ANNEX I: TEMARI
1. L’administració pública de l’ordenament jurídic espanyol: classes d’administracions públiques. Principis de les relacions entre les administracions públiques. Principis generals dels òrgans de les administracions públiques: delegació de competències, advocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Les fonts del dret administratiu.
2. L’acte administratiu. La motivació dels actes.
3. El procediment administratiu general: fases. Referència als recursos administratius.
4. El municipi en el règim local espanyol: competències. Elements: el terme municipal i la població. L’organització municipal: competències i règim de funcionament dels òrgans
5. Altres ens locals. Especial consideració de la comarca.
6. Formes de l’activitat administrativa: foment, policia i servei públic. La responsabilitat de l’administració.
7. La potestat reglamentària dels ens locals. Les ordenances i bans.
8. El personal al servei de les entitats locals. Concepte i classes. Drets i deures i incompatibilitats.
9. Els recursos de les hisendes locals: classes. Les ordenances fi scals.
10. Els pressupostos locals: concepte, contingut i procediment d’elaboració. Règim jurídic de la despesa pública.

ANNEX II: MODEL DE SOL·LICITUD
Sol·licitud per participar en el procés de selecció per cobrir la plaça d'administratiu (grup equiparable a C1) en règim laboral temporal amb jornada completa i per constituir una borsa per cobrir futures i eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional de l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat.
Primer cognom: ___________________. Segon cognom: ____________________. Nom: ________________. DNI/document acreditatiu de nacionalitat: _________.
Adreça a l’efecte de notificacions: ________________________________________. Municipi: _______________________________________________. Província: ____________ . Telèfons de contacte: ___________.
Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud (marqueu amb una creu la documentació que adjunteu):
- Fotocòpia del DNI (espanyols) / document acreditatiu de la nacionalitat
- Acreditació del coneixement de castellà exigit (per als estrangers)
- Títol requerit a la convocatòria
- Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits en la convocatòria o acreditació que s’està exempt
- Currículum vitae
- Fotocòpia degudament compulsada de tots els documents justificatius dels mèrits al·legats
- Sol·licito certificat del temps treballat a l’Ajuntament
DEMANO que m’admeteu a la convocatòria d’aquesta sol·licitud i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.
Lloc, data i signatura
(Signatura)
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades seran incorporades en el corresponent fitxer automatitzat per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del fitxer és l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat i podreu dirigir-vos personalment o per correu convencional al registre general de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades personals.

Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat

Descarrega Sol·licitud PDF