BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL, JORNADA PARCIAL, D'UN MONITOR INFORMADOR PEL MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DE PRIORAT I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL

10/06/2021

BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL, JORNADA PARCIAL, D'UN MONITOR INFORMADOR PEL MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DE PRIORAT I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL

BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL, JORNADA PARCIAL, D’UN MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DE PRIORAT I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL.

Base 1a. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs de mèrits lliure, d’una plaça de monitor informador, amb caràcter de personal laboral temporal, grup de classificació equiparable al grup C2, vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament amb formació de borsa de treball per a possibles substitucions.
La contractació serà a jornada parcial de 20 hores mensuals atenent als horaris d’atenció al públic de les Mines de Bellmunt del Priorat.
La referida plaça té assignades les retribucions bàsiques segons el grup de classificació, i les funcions que té assignades seran les de:
- Obertura i tancament al públic dels espais municipals del Museu de les Mines, en funció de l’horari establert.
- Tenir cura de l’estat general del servei, comunicant al cap qualsevol desperfecte o problema de funcionament que afecti al funcionament.
- Atenció al públic en general (recepció de les persones que vulguin visitar les Mines, informació associada al Museu i de les activitats culturals programades.
- Venda d’entrades, control i registre de visites.
- Organització i coordinació i realització de visites de col·lectius escolars, associacions i altres grups.
- Atendre la Botiga.
- Atenció telefònica. Informar i gestionar les demandes pròpies del servei o espai en el qual està realitzant la seva tasca
- Col·laboració en l’elaboració de guies, catàlegs i fullets divulgatius per als visitants.
La present convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al Web municipal (http://www.bellmunt.altanet.org/). La resta de publicacions del procés selectiu es realitzarà al tauler d’anuncis i al Web municipal.

Base 2a. Requisits dels aspirants

Per ser admès i prendre part en la convocatòria, els aspirants han de reunir, a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
Els estrangers inclosos en l’àmbit d’aplicació de Tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors i els estrangers amb residència legal a Espanya, podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
Els aspirants estrangers han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o AP del castellà. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar aquests aspirants; a no ser que les proves selectives impliquin per sí mateixes la demostració d’aquest coneixement. La prova, si escau, s’ha de qualificar d’apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la valoració d’apte” per passar a realitzar les proves restants de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs.
b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
c) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
d) Posseir títol de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria, o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.
e) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
g) Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins el cos i l’escala li poden ser encomanades.
h) Posseir el certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril).
En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.
No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:
- Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,
- Les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat dins la mateixa oferta pública d’ocupació.

Base 3a. Presentació de sol·licituds

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una instància normalitzada de sol·licitud d’admissió dirigida a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat juntament amb la següent documentació:
- el currículum vitae
- fotocòpia del DNI, o en cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu
- fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d’haver abonat els drets de la seva expedició
- fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió de coneixements de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent
- Original i fotocopia compulsada dels mèrits que s'al·leguin per a la seva baremació.
Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, en horari d'atenció al públic, amb cita prèvia, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
D’acord l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat.
El termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu comença l’endemà d’aquesta data i finalitza als 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Per tal de ser admès i, si s’escau, de prendre part en la pràctica de les proves selectives, els aspirants han de manifestar en les seves sol·licituds que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.
Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l’inici de la prova de català.
El president de la corporació, a petició pròpia o a proposta del president del tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.

Base 4a. Drets d’examen

No s’estableixen.

Base 5a. Admissió dels aspirants

Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Ajuntament dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i assenyalant un termini de cinc dies naturals per a la seva esmena.
Transcorregut aquest termini, s'aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de realitzar-se les proves.
La llista d’admesos i exclosos es podrà consultar al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal, http://www.bellmunt.altanet.org. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’art. 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Si no s’hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes d’aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se’n produeixen, l’alcalde ha de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i ha de notificar les resolucions, individualment, als aspirants. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista d’admesos i exclosos i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis
de la Corporació. Si manca la resolució expressa, les al·legacions s’han d’entendre desestimades.

Base 6a. Tribunal qualificador

El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:
PRESIDENT: Secretària Interventora de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, o funcionari en qui delegui.
VOCALS: dos vocals designats per l’Ajuntament (titulars i suplents).
SECRETARI: un dels vocals designats.
La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius suplents, correspon al president de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.
El Tribunal queda facultat per interpretar les Bases i resoldre qualsevol incidència del procés de selecció, sent els seus Acords immediatament executius, sens perjudici de la possibilitat de poder ser impugnats en alçada davant l’Alcaldia.
El tribunal pot disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els assessors no tenen vot.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari, l’actuació del qual és de fedatari. No obstant això, aquest tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic vot.
La participació en el tribunal qualificador dóna lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal, (http://www.bellmunt.altanet.org) de la resolució per la qual cosa es nomenen els membres del tribunal.
De cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretari, que n’ha de donar fer, amb el vist-i-plau del president, i per tots els membres.
En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Base 7a. Procés selectiu

El concurs es desenvoluparà en dues fases: la primera la valoració dels mèrits i la segona l’entrevista.
El procés de selecció s’iniciarà amb la prova de coneixement de llengües (castellà i català) a aquelles persones que no hagin pogut acreditar que tenen els certificats corresponents. Aquesta prova és de caràcter eliminatori en ser el coneixement de les dues llengües un requisit de la convocatòria.
Prova de Coneixement de llengües:
1. Llengua catalana:
Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:
- Primera part. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà del a redacció d’un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.
- Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes generals d’actualitat.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal. El resultat de l’exercici serà d’APTE o de NO APTE, i caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.
Queden exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del certificat C1, de coneixements de suficiència de llengua catalana o titulació equivalent, segons l’establert en aquestes bases i es consideraran com a aptes
2. Llegua castellana
Només els/les aspirants que no compleixin els requisits establerts en la Base 2a, en relació al coneixement de llengua castellana.
Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter eliminatori, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els membres del tribunal.
La qualificació de la prova serà APTE o NO APTE i caldrà obtenir la qualificació d’APTE per a participar en el procés selectiu.
Resten exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o superior o B2 o AP i es consideraran com a aptes.
Mèrits:
Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants, fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, justificats mitjançant currículum vitae i documentació acreditativa dels mateixos, d’acord amb el següent barem:
Experiència laboral (màx. 5 punts):
Experiència laboral en administracions
públiques, desenvolupant funcions iguals o
similars a les del lloc a cobrir.
0,10 punts per mes treballat fins a un màxim de 3,5 punts
Documents justificatius: certificat expedit per l’administració pública on s’hagin prestat els serveis
Experiència laboral en l’empresa privada,
desenvolupant funcions iguals o similars a
les del lloc a cobrir.
0,10 punts per mes treballat fins a un màxim de 1,5 punts
Documents justificatius informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats
Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada.
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.
Formació (màxim 2 punts):
- Cursos de fins a 20 hores, que tinguin relació amb les funcions a desenvolupar, a 0,10 punts amb un màxim de 0,50 punts.
- Cursos de més de 20 hores que tinguin relació amb les funcions a desenvolupar, a 0,25 punts amb un màxim de 0,75 punts.
- Titulació acadèmica superior a l’exigida: BUP, FP2 o equivalent, 1 punt.
- Estar en possessió d’alguna titulació vinculada al patrimoni cultural o natural, o al turisme , 1 punt.
A efectes d’equivalència de titulació, només s’admeten les reconegudes pel Ministeri d’Educació i Ciència amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.
No podran ser valorats aquells cursos dels quals no s’hagi aportat el corresponent certificat d’aprofitament i assistència.
Idiomes (màxim 3 punts):
Coneixements de llengua catalana (màxim 1 punt): Es valoren els certificats de llengua catalana de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (modificada parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril), segons la distribució següent:
Certificat G, de coneixements suficients de llenguatge administratiu de la Junta Permanent de Català......... 0,20 punts.
Certificat D, de coneixements superiors de llengua catalana (orals i escrits), de la Junta Permanent de Català.............. 0,75 punts.
Acreditar el coneixement d’idiomes (francès i anglès) amb una titulació de l’Escola Oficial d’Idiomes o altres titulacions oficials emeses per centres estatals o estrangers 1 punt per idioma amb un màxim de 2 punts.
Entrevista:
Amb caràcter voluntari i no eliminatori, el Tribunal podrà mantenir una entrevista amb els aspirants, per tal de concretar els mèrits i circumstàncies personals al·legats i valorar l’adequació a les condicions específiques de les funcions i tasques.
La puntuació màxima que es podrà atorgar per a aquesta prova serà de 5 punts.

Base 8a. Relació d'aspirants seleccionats

La qualificació final del procés selectiu vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en les diferents fases establertes.
Establerta la puntuació final, el Tribunal farà pública la relació de persones seleccionades, per l'ordre de puntuació respectivament obtinguda, a partir de la qual es procedirà a la seva provisió.
Cas que cap dels aspirants superi la selecció, procedirà la declaració de la convocatòria com a deserta.

Base 9a. La contractació de personal

La Presidència de la corporació ha de procedir a la formalització per escrit dels contractes amb els aspirants proposats en el termini d’un mes comptador des de l’expiració del procés selectiu.
L’aspirant proposat/da presentarà els documents acreditatius de compliment de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria.
L’aspirant requerit/da que no presenti la documentació, no podrà ser contractat, i decaurà en les seus drets a la contractació, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per l’alcalde.
En aquest cas, la proposta de contractació s’entendrà automàticament feta en favor, successivament, de l’aspirant següent en la relació elevada pel Tribunal.
L’art. 291 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que la contractació de personal s'ha de publicar al BOP i al DOGC, i se n'ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.

Base 10a. Formalització i període de prova.

Examinats de conformitat els documents aportats per l’aspirant, El President procedirà a la seva contractació.
Al contracte que es formalitzi, s’establirà un període de prova d’un mes, durant el qual tant l’Ajuntament com l’aspirant podran desistir de la relació. Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció i acolliment, risc durant la lactància i paternitat que afectin l’aspirant durant el període de prova, interrompran aquest. Transcorregut aquest termini sense desistiment, el contracte tindrà efectes plens.

Base 11a. Formació de Borsa de Treball

Totes les persones que superin aquest procés de selecció i no resultin contractades, seran incloses en una borsa de treball per a les futures contractacions que resultin necessàries per tal de cobrir vacants temporalment, ordenades segons la puntuació obtinguda.
L'integrant de la borsa que obtingui un contracte de treball causarà baixa en la borsa, i una vegada que finalitzi el seu contracte de treball amb l'Ajuntament tornarà a causar alta en la borsa d'ocupació en el lloc de la mateixa que li correspongui en relació amb els punts obtinguts.
La renúncia a un lloc de treball ofert suposarà passar a l'últim lloc de la borsa d'ocupació, tret que concorri una de les següents circumstàncies:
- - Part, baixa per maternitat o situacions assimilades.
- - Malaltia greu que impedeixi l'assistència al treball, sempre que s'acrediti degudament.
- - Exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti l'assistència al treball.

Base 12a. Vigència de la borsa de treball

La borsa formada a partir d’aquest procés de selecció tindrà vigència durant cinc anys.
Exhaurida la seva vigència, els/les aspirants inclosos/incloses decauran en tots del seus drets derivats d’aquest procés de selecció.

Base 13a. Règim de recursos

Contra les llistes definitives d'admesos i exclosos i les formalitzacions dels contractes, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de l’Alcaldia, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l’alcalde, en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:
a) El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
c) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
d) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
e) El Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
f) Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
g) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
h) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
i) Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els programes mínims a què s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'administració local.
j) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
k) Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament general d’ingrés del personal al servei de l’administració general de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l’administració general de l'Estat.

Bellmunt del Priorat, a la data de la signatura electrònica.

L’alcalde,

Francesc Calpe Marquet