BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2022

23/05/2022

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2022

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2022

1a. Objecte .- Constitueix l’objecte d’aquestes Bases la regulació de la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de les instal·lacions de Bar existents en el recinte de les Piscines Municipals, ubicades a les afores del poble al costat de la pista poliesportiva , durant la temporada d’estiu 2022, compresa entre el 20 de juny i l’11 de setembre de 2022.

Totes les instal·lacions del Bar es troben físicament compreses dins el recinte de les Piscines Municipals, conforme el que s’exigeix a l’article 89 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

2a. Naturalesa i règim jurídic .- Concessió demanial prevista a l’article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

La normativa que la regeix és l’esmentada Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, així com el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual es va aprovat el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Text Refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

El desconeixement de les bases de la concessió en qualsevol dels seus termes i també de les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix al concessionari de l'obligació de complir-les.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació i sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de publicitat, s'exposarà al Taulell d'Edictes i Anuncis Oficials de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal: http://www.bellmunt.altanet.org/

3a. Modalitat i adjudicació .- La concessió demanial s’adjudicarà de forma directa a les persones, físiques o jurídiques, interessades que comptin amb capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a la destinació de les instal·lacions a la finalitat de la seva concessió, Bar del recinte de les Piscines Municipals, ubicades a les afores del poble al costat de la pista poliesportiva, durant la temporada d’estiu 2022.

4a. Durada .- El termini de la concessió serà el comprés entre el 20 de juny i l’11 de setembre de 2022.

5a. Cànon concessional .- Per raó de la cessió de les instal·lacions del Bar existent en el recinte de les Piscines, la persona concessionària seleccionada haurà d’abonar a l’Ajuntament la quantitat, mínima i millorable a l’alça, de SET-CENTS CINQUANTA EUROS (750 €), més 157,5 euros en concepte d’IVA, per tota la temporada.

La millora a l’alça d’aquest preu serà un dels criteris de valoració en l’adjudicació.

El preu que resulti en l’adjudicació s’haurà d’ingressar el 50% abans del 31 de juliol de 2022 i l’altre 50% abans de l’1 de setembre de 2022.

6a. Obligacions de la persona concessionària .- La persona concessionària adjudicatària assumirà les següents obligacions, directament vinculades amb la finalitat de les instal·lacions objecte de la concessió, :

L’horari ordinari d’obertura de les instal·lacions del Bar serà el mateix de les Piscines:

Dilluns a diumenges:

De 11.00h a 14.00h i de 16.00h a 20.00h.

Serà facultat de l’Ajuntament l’ampliació dels horaris quan s’organitzin altres actes al recinte de les Piscines Municipals.

Dotar els locals i dependències del Bar amb les instal·lacions, maquinària i equips necessàries pel seu adequat funcionament i servei.

Pagar el cànon concessional abans de les dates establertes a la Base 5a, mitjançant el seu ingrés en compte corrent de l’Ajuntament. Aquest ingressos comprendran igualment l’IVA corresponent.

Velar pel correcte funcionament i manteniment de totes les instal·lacions i equips, tant dels ja existents com dels incorporats per la persona concessionària seleccionada.

Conservar i mantenir les instal·lacions en perfecte estat de funcionament, neteja i higiene, fins que entregui novament el servei a l’Ajuntament. A aquest efecte la persona concessionària s’encarregarà de la neteja de les instal·lacions del bar així com dels sanitaris del recinte esportiu.

Complir la normativa higiènica sanitària i laboral de tot el recinte esportiu.

La persona concessionària seleccionada serà responsable de tot els danys a tercers derivats de la utilització i el compliment de les finalitats de les instal·lacions de Bar de les Piscines, per a la cobertura de les quals haurà de concertar, abans de la formalització del document concessional, i mantenir durant tota la seva durada, una assegurança de responsabilitat civil per import mínim de 200.000,00 €.

La persona concessionària seleccionada està obligada al compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció, seguretat social, accidents, sanitat, espectacles, esport, així com de les disposicions fiscals i quants afectin al compliment de la finalitat de Bar de les instal·lacions objecte de concessió.

Seran en tot cas de compte de la persona   concessionària seleccionada les despeses de manteniment, reparacions ordinàries i neteja de les instal·lacions.

Si és cas, la persona concessionària seleccionada estarà obligada a la tramitació i obtenció de la llicència ambiental d’activitat.

7a. Obligacions de l’Ajuntament .-   L’Ajuntament s’obliga a facilitat les instal·lacions de Bar existent en el recinte de les Piscines Municipals, amb l’equipament existent, així com la comesa de xarxa elèctrica, sent de compte de l’Ajuntament el pagament dels consums per aquest concepte, així com pel de subministrament d’aigua, i les taxes de clavegueram i recollida d’escombraries.

8a. Facultats de l’Ajuntament .- L’Ajuntament, com a titular de les instal·lacions, es reserva la facultat d’inspeccionar i comprovar en qualsevol moment, i sense necessitat de cap avís previ, el seu estat, el compliment de la finalitat de les instal·lacions i la seva adequada destinació, i llur correcte funcionament.

Així mateix, l’Ajuntament ostenta les facultats dominicals i de policia previstes a la Llei 33/2003, de 3 de novembre, Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i Llei Municipal i de Règim Local, entre les qual la facultat resoldre els dubtes que sobre el compliment poguessin sorgir.

9a. Garantia definitiva .- La persona interessada que resulti seleccionada haurà de constituir garantia definitiva en import de SET-CENTS CINQUANTA EUROS (750 €).

La garantia respon del compliment de les obligacions, així com de l’incompliment del pagament del cànon establert en la Base 5a.

La garantia ha de ser formalitzada davant la Tresoreria de l'Ajuntament abans de la formalització del contracte en acte administratiu.

En cas de coincidència de la persona concessionària seleccionada amb l’adjudicatària del contracte de serveis de control d’accés al recinte i instal·lacions de les Piscines Municipals, de tramitació simultània, aquesta garantia serà comuna i única per a tots dos Expedients.

Si la persona concessionària seleccionada no constitueixi la garantia definitiva en el termini indicat, se'l tindrà per retirada del procediment.

10a. Prohibició de transmissió o qualsevol altra forma de cessió a tercers.- La persona concessionària seleccionada no podrà transmetre ni cedir a tercers per qualsevol títol que sigui els drets derivat de la concessió ni l'ús de les instal·lacions o de qualsevol dels seus elements principals o accessòries.

11a. Procediment de selecció, criteris i adjudicació.- L'adjudicació de la concessió demanial es realitzarà de forma directa, conforme els articles 93.1 i 137.4.d) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, en raó de l’interès general de la finalitat a la qual estan afectades les instal·lacions objecte de la concessió, atenent als següents criteris de valoració i segons les puntuacions següents, :

a. Millora a l’alça del cànon de la concessió.

Es valorarà segons un criteri de proporcionalitat pura, a raó d’1 punt per cada 20

€ de millora a l’alça del cànon concessional, fins a un màxim de 40 punts.

Les possibles empats derivat de l’aplicació dels anteriors criteris de valoració es resoldran per sorteig.

Les propostes es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, en el termini de quinze dies naturals a comptar de la publicació de l'anunci de licitació a la pàgina web municipal: http://www.bellmunt.altanet.org/ i Tauler d'Edictes i Anuncis Oficials de la Corporació.

Les proposicions hauran de presentar-se presencialment a l’Ajuntament, i no s’admetran les ofertes presentades per correu, FAX, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

         Cada interessat no podrà presentar més d’una proposició.

         Les persones interessades han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions d'acord amb el model de instància de l'Annex 1 i dins d'un sobre        tancat es presentarà la proposta d'acord amb l'Annex 2, signada per la persona interessada.

         Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

         L'Ajuntament, previs els informes que consideri oportuns, qualificarà les ofertes presentades i adjudicarà la concessió motivadament a la proposta que presenti   l'oferta econòmica més avantatjosa.

        13a. Document de formalització de la concessió .- En la notificació de l’adjudicació adreçada a la persona concessionària seleccionada, se la citarà perquè concorri a formalitzar la concessió en document administratiu.

       Serà requisit indispensable per tal de poder formalitzar el document de concessió l'acreditació per part de la persona concessionària seleccionada d’haver constituït la garantia definitiva i còpia de la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil acompanyada del seu justificant de pagament d'acord amb l'establert en el present plec de clàusules.

No podrà iniciar-se la concessió sense la prèvia formalització.

14a. Reversió.- A la finalització de la concessió, revertiran a la Corporació les instal·lacions, de manera que la persona concessionària seleccionada haurà de lliurar- les d'acord amb les presents Bases i en l'estat de conservació i funcionament adequats.

Amb una antelació d'una setmana per finalitzar el termini de la concessió, els Serveis Tècnics municipals de l'Ajuntament efectuaran una inspecció i determinaran les obres, treballs i reparacions precises per deixar les instal·lacions en perfecte estat utilització i funcionament.

Les reparacions que s’hagin d’efectuar, per manca del deure de conservació de la persona concessionària, seran realitzades per l’Ajuntament, a càrrec de la concessionària, i el seu import deduït de la garantia, prèviament a la seva devolució. De la restitució de la possessió a l’Ajuntament se n’aixecarà acta, que també signarà la concessionària si hi concorre, en la qual s’especificaran les reparacions que s’hagin de realitzar en els béns restituïts i revertits.

La persona concessinària, per la seva banda, podrà retirar tots els béns mobles i elements existents, adquirits durant l'exercici de la concessió, que no estiguin units de manera fixa al bé, de manera que puguin separar-se sense que es produeixi trencament ni deteriorament de la construcció i les seves instal·lacions.

En cap cas podran retirar-se els béns mobles i la resta d'elements posats a disposició del concessionari per part de l'Ajuntament en el moment d'iniciar-se la concessió i que es recolliran en la corresponent acta d’inici de la concessió.

Un cop restituïts els béns i, en el seu cas, efectuades les reparacions, l’Ajuntament retornarà a la persona concessionària la garantia constituïda, o la part que correspongui, dintre del termini de tres mesos.

 

ANNEX 1

INSTÀNCIA

CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2022.

Dades del sol·licitant :

 

Nom i

 

Cognoms:

DNI:

Domicili a efecte de

 

notificacions:

Població:

CP:

Telèfon:

Correu

 

electrònic:

   

 

Exposo:

 

 
 Cuadro de texto: 1er.- Que ha tingut coneixement de l'Anunci publicat a web municipal: http://www.bellmunt.altanet.org/ i Taulell d'Edictes i Anuncis Oficials de l'Ajuntament sobre l'obertura del termini de presentació d'instàncies per a l'elecció del concessionari en la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de les instal·lacions de Bar existents en el recinte de les Piscines Municipals, Carretera de Falset a Bellmunt del Priorat, durant la temporada d’estiu 2022, compresa entre el 20 de juny i l’11 de setembre de 2022.
2on.- Que declaro conèixer i acceptar les Bases reguladores de la convocatòria.
3er.- Declaro que reuneixo els requisits de capacitat exigits, i, en concret, els següents:
a)	Tenir capacitat d'obrar suficient
b)	No estar incurs en cap de les prohibicions.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol·licito:

Presentar oferta en la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de les instal·lacions de Bar existents en el recinte de les Piscines Municipals, Carretera de Falset a Bellmunt del Priorat durant la temporada d’estiu 2022, compresa entre el 20 de juny i l’11 de setembre de 2022.

Documentació aportada:

  • DNI

 

  • Sobre tancat – Proposta d'explotació.

 

Lloc i Data

 

Signatura del sol·licitant

 

 

 

ANNEX 2

 

Jo....................................................., major d'edat, amb domicili a.......................................................................................................................................... ,

i amb el D.N.I. núm..........................., en nom propi i en plena possessió de la MEVA capacitat jurídica i d'obrar, assabentat de la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de les instal·lacions de Bar existents en el recinte de les Piscines Municipals, Carretera de Falset a Bellmunt del Priorat, durant la temporada d’estiu 2022, compresa entre el 20 de juny i l’11 de setembre de 2022, OFEREIXO

........................................................................................euros     com      a      cànon      i

.......................................................... euros d'IVA (imports que es detallaran en lletres i números).

Lloc, data i signatura.