BASES REGULADORES PER LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DEL BAR DE FESTES 2019

26/11/2019

BASES REGULADORES PER LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DEL BAR DE FESTES 2019

BASES REGULADORES PER LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DEL BAR DE FESTES 2019

1.- OBJECTE

1) Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular, d’acord amb la provisió de l’Alcaldia, les condicions per l’atorgament de la llicència d’ús privatiu del domini públic per a exercir
l’activitat de bar amb servei de begudes dins de la programació dels actes de la Festa Major de Bellmunt del Priorat 2019.

La temporalitat de l’activitat serà:

- Divendres 13 de desembre de 2019 amb inici a les 22h i finalització a les 00h.

- Dissabte 28 de desembre de 2019 amb inici a les 19h i finalització a les 21h i de 23h i fins a la finalització de l’acte.

- Diumenge 29 de desembre de 2019 amb inici a les 22h i fins a la finalització dels actes.

- Dimarts 31 de desembre amb inici a les 23:59h i fins a la finalització de l’acte.

2.- NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

L’autorització tindrà la naturalesa de llicència d’ocupació temporal per l’ús privatiu del domini públic d’acord a l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

El procediment per a l’atorgament de les llicències respondrà als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència i la normativa aplicable serà la següent:

La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, en allò que sigui d’obligat compliment per part dels ens locals; i el RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Administracions Públiques.


3.- REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Poden participar les entitats i associacions locals qui tinguin el domicili fiscal a Bellmunt del Priorat i per objecte desenvolupar finalitats socials, juvenils, culturals o esportives, que no tinguin ànim de lucre, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no estiguin sotmeses a cap de les prohibicions que s’estableix a la Llei de Contractes del Sector Públic i que els administradors no estiguin sotmesos als supòsits previstos a la Llei 25/1993, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni als de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

4.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Per participar en l’adjudicació de la present barra de bar, les persones interessades hauran de presentar la documentació presencialment a les oficines de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat en horari d’atenció al públic.

La instància ( ANNEX 1) anirà acompanyada de dos sobres tancats amb la següent documentació:

SOBRE 1.- Portarà la menció: “Documentació administrativa per a poder participar en l’adjudicació de la barra de bar de la festa Major de Bellmunt del Priorat 2019”.

1.- Còpia dels estatuts en vigor de l’entitat o associació i fotocòpia del DNI de la persona que la representa.

2.- Declaració responsable, signada pel representant de l’entitat o associació, en què assegura que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents

3.- Declaració responsable, signada pel representant de l’entitat o associació, en què asseguri que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’Administració, previstes a l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

4.- Declaració de compromís de compliment de les obligacions previstes en aquestes bases.

5.- Declaració responsable del President de destinar els guanys de la barra de bar a altres activitats socials, juvenils, culturals, esportives...

6.- Assegurança de responsabilitat civil.

SOBRE 2.- Portarà la menció: “Documentació susceptible de valoració per a la selecció de sol·licituds”

1.- Oferta econòmica de cànon. (ANNEX 2)


5.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS


El termini de presentació de sol·licituds per optar a les barres de bar serà de 10 dies naturals a comptar des del dia següent de publicació de l’anunci a la pàgina web municipal i al Taulell d'Edictes i Anuncis Oficials de l’Ajuntament.

Durant aquest període les bases de participació restaran publicades a la pàgina web de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat (www.bellmunt.altanet.org) i al taulell d’anuncis.

6.- PROCÉS DE SELECCIÓ

Les sol·licituds que resultin admeses es sotmetran a valoració per part d’un tribunal qualificador format per la secretària interventora de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, l’alcalde i un regidor/a.

Les sol·licituds admeses seran valorades en base als criteris següents:

Criteris d’aplicació automàtica (15 punts)

Millora del cànon establert (fins a 15 punts)

Es valorarà segons un criteri de proporcionalitat pura, a raó d’1 punt per cada 20 € de millora a l’alça del cànon concessional, fins a un màxim de 15 punts.

En cas d’empat en les puntuacions obtingudes pels licitadors es realitzarà un sorteig públic entre els licitadors que hagin obtingut la màxima puntuació.

7.- PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ

El dimecres 11 de desembre de 2019, es procedirà a l’obertura del sobre 1 i 2, i a la qualificació dels documents presentats a fi i efecte del compliment dels requisits
d’admissió.

La comissió esmentada al punt anterior emetrà informe valoratiu de les diferents propostes presentades i les ordenarà de forma decreixent.

S’atorgarà la gestió i explotació de la barra de bar a l’entitat que hagi obtingut major puntuació.


8.- CANON.

La persona adjudicatària de llicència haurà de satisfer el cànon ofertat a l’Ajuntament abans de l’inici de l’ús privatiu. A aquests s’estableix un cànon mínim de 41,33 € més IVA ( quaranta-un amb trenta-tres euros ).


9.- OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

1. Complir amb tots els punts d’aquestes bases i vetllar pel bon funcionament de l’activitat abans i durant la mateixa.

2. Tot el personal adscrit haurà de tenir coberta de responsabilitat i complir la legislació laboral, de seguretat, identificació, higiene en el treball i salut alimentària
essent responsable.

3. Destinar els beneficis de l’explotació de la barra als seus fins socials.

4. Mantenir l’espai de la barra de bar en bones condiciones de neteja, salubritat i seguretat

5. Respectar i fer respectar l’horari de l’activitat establert a la clàusula 1 d’aquestes bases. Fora d’aquestes hores no es podrà vendre ni servir cap mena de producte. L’incompliment d’aquest apartat suposarà la rescissió d’aquesta autorització, a més de les corresponents sancions previstes per la Llei.


6. Complir amb la prohibició de la presència de menors de 18 anys dins l’espai de la barra de bar.

7. Complir totes les normes laborals d’acord amb la normativa vigent.

8. No provocar incidents, baralles o alteracions de l’ordre públic.

9. Obeir i respectar les indicacions emeses per part dels responsables municipals

10. Resta totalment prohibit la venda i subministrament de begudes alcohòliques a menors d’edat. Aquesta prohibició haurà de constar en un rètol que estigui ben visible. L’incompliment d’aquest apartat suposarà la rescissió.automàtica d’aquesta autorització, a més de les corresponents sancions previstes per la Llei.

11. La llicència s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari/ària.

12. Respondre dels danys a tercers i a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat que es puguin derivar del funcionament del servei. A aquest efecte haurà d’acreditar que
disposa de la corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per l’activitat objecte de la llicència que haurà de ser d’un import mínim de 150.000 euros.

13. No cedir la llicència ni total ni parcialment

14. Al compliment de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


10.- FACULTATS DE L’AJUNTAMENT

Són facultats de l’Ajuntament:

1. La distribució de l’espai, l’assignació de la superfície màxima que pot ocupar i altres aparells elèctrics que es poden connectar a la barra.

2. Modificar l’espai assignat per necessitats tècniques.

3. Realitzar les inspeccions, comprovacions i vigilància del compliment de les condicions de la llicència que consideri oportunes per al correcte compliment d’aquesta.

4. Rescindir l’autorització de muntar la barra de bar per resolució derivada d’incompliment o compliment defectuós de qualsevol de les estipulacions establertes en aquestes bases.

5. Rescindir l’autorització de muntar la barra de bar per raons d’interès públic expressament motivats.

6. Rescindir l’autorització de muntar la barra de bar per motius de seguretat.

7. Interpretar les clàusules que conformen aquestes bases.

11.- REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA

D’acord amb el que preveu l’art. 57 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, la llicència d’ocupació temporal origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic.

Així mateix també constituirà causa de revocació de la llicència, d’incompliment pel seu titular de les condicions i obligacions establertes en aquestes bases.

12.- NATURALESA DE L’AUTORITZACIÓ

Aquesta autorització té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions que se suscitin respecte a la interpretació i compliment de les seves condicions, derivades d’aquest Plec, serà competent per conèixer-les la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

 

ANNEX 1

INSTÀNCIA

CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA BARRA DE BAR FESTES 2019 BELLMUNT DEL PRIORAT

Dades del sol·licitant :

Nom i Cognoms: DNI:

Domicili a efecte de notificacions:

Població:

CP:

Telèfon:

Correu electrònic:

Exposo:

Sol·licito:

Presentar oferta en la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de la Barra Bar Festes d’Estiu 2019.

Documentació aportada:
 DNI representant.
 Sobres tancats

Lloc i Data

Signatura del sol·licitant

 

1er.- Que ha tingut coneixement de l'Anunci publicat al Taulell d'Edictes i Anuncis Oficials de l'Ajuntament i Cartelleres edificis municipals sobre l'obertura del termini de presentació d'instàncies per a la selecció del concessionari en la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de la Barra de Bar Festes Majors 2019.

2on.- Que declaro conèixer i acceptar les Bases reguladores de la convocatòria.

3er.- Declaro que reuneixo els requisits de capacitat exigits, i, en concret, els següents:

a) Tenir capacitat d'obrar suficient

b) No estar incurs en cap de les prohibicions.

 

ANNEX 2
Jo....................................................., major d'edat, amb domicili a..................................., i amb el D.N.I. núm .................................... , en representació de
.......................................................................... i en plena possessió de la capacitat jurídica i d'obrar, assabentat de la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de la Barra Bar Festes 2019, OFEREIXO ................. euros com a cànon i euros d'IVA (imports que es detallaran en lletres i números).

 

Lloc, data i signatura.