BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT

24/10/2020

BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT

DECRET Ajornament entrevista constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada. 2020

Fets
Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, jornada parcial, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal  funcionari) de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat mitjançant concurs, en règim laboral temporal, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional, atès que per Decret de l’Alcaldia es va resoldre que existeixen necessitats urgents i inajornables. La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en la seu electrònica de l’Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de la província, el DOGC i en el Portal de Transparència. En data 10 de setembre va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés de selecció i en data 29 de setembre es va publicar el llistat d'admesos i exclosos a la convocatòria, donant 10 dies per poder presentar al·legacions. Passat aquest termini i sense haver rebut cap al·legació, es publica la llista d'admesos i exclosos definitiva i es fixa el dia, hora i lloc d’inici de les proves el dia 26 d'octubre.
A dia d'avui, per motius de salut pública, per impossibilitat de costitució del Tribunal per confinament de la Presidenta, no és possible la realització de l'entrevista d'aquest procés selectiu, fixada per al dia 26 d'octubre a les 12:00h.
Fonaments de dret
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.
En conseqüència, RESOLC:
Primer. Ajornar l'entrevista del procés selectiu que s'havia previst pel dia 26 d'octubre a les 12:00 hores per motius de salut pública.
Segon. Acordar que passat el motiu de salut pública es convocarà un nou dia i hora per a la realització de l'entrevista.
Tercer. Mantenir la realització de la prova de català el dia 26 d'octubre a les 9:00 hores.
Quart. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació al tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’ agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
L'alcalde
Francesc Calpe Marquet
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Bellmunt del Priorat. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 23DE05B89DA8496DBC4D2F9AD9A7AD75 i data d'emissió 24/10/2020 a les 18:21:00 SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCESC CALPE MARQUET - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2020 a les 18:15:18