COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE L'ANY 2021 LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DELS QUALS CORRESPON A L'AGÈNCIA ESTATAL DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

17/06/2021

COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE L'ANY 2021 LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DELS QUALS CORRESPON A L'AGÈNCIA ESTATAL DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

ANUNCIDE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L'IAE 2021

Amb relacio als rebuts de I'lmpost sobre Activitats Econòmiques corresponents a I'any 2021, i quan es tracti de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a l'Administració Tributària de I'Estat, es comunica el següent:

TERMINIPER A EFECTUAR L'INGRÉS

Del 16 de setembre fins al 22 de novembre de 2021 (Resolució de 8 de juny de 2021 del Departament de Recaptació de I'Agència Estatal d'Administració Tributària).

LLOC DE PAGAMENT

Quotes nacionals.

A través de les Entitats col'laboradores (Bancs, Caixes d'Estalvis i Cooperatives de crèdit) en les quals no es necessari que I'obligat al pagament disposi de compte oberta.

Quotes provincials.

A través de les Entitats col'laboradores (Bancs, Caixes d'Estalvis i Cooperatives de crèdit) en les quals no es necessari que I'obligat al pagament disposi de compte oberta.

Els ingressos es podran efectuar en I'horari d'atenció al públic d'aquestes Entitats.

Així mateix, el pagament de les quotes nacionals i provincials podra realitzar- se mitjançant càrrec en compte per lnternet, a l'adreça wvvr,v.aqenciatributaria.es, a I'opció: Sede Electrónica. Trámites Destacados Pagar ajornar i consultar deutes. Per fer el  agament mitjançant lnternet serà necessari disposar d'un sistema de signatura electrònica dels admesos per I' Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El venciment deltermini d'ingrés en període voluntari, si no es satisfà el deute, determinarà I'inici del període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs d'acord amb el que disposa I'article 26 i 28 de la Llei General Tributària.