DECRET D'APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I CONVOCATÒRIA DE LA PROVA

03/11/2021

DECRET D'APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I CONVOCATÒRIA DE LA PROVA

DECRET
APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I CONVOCATÒRIA
DE LA PROVA
Fets
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2021-0000168, de data 26 d’octubre, es van
aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa
de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, jornada parcial, grup
AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari) de l’Ajuntament
de Bellmunt del Priorat mitjançant concurs, en règim laboral temporal, per
poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest
grup professional, atès que per Decret de l’Alcaldia es va resoldre que
existeixen necessitats urgents i inajornables.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar a la seu
electrònica de l’Ajuntament i a la página web corporativa.
En data 2 de novembre va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés de selección. Passat aquest termini es publica la llista
d'admesos definitiva i es fixa el dia, hora i lloc d’inici de les proves.
Fonaments de dret
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’
instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini
màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc
d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.
En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos prendre part en el
procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’ una Borsa de
treball de personal laboral temporal, peó de brigada, jornada parcial, grup AP
(equivalent al grup professional AP de personal funcionari) de l’ Ajuntament de
Bellmunt del Priorat mitjançant concurs, per poder cobrir, de forma excepcional,
eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional: Admesos
definitivament:
876E- JIMÉNEZ RUIZ, JAVIER.
Segon. Aprovar definitivament el següent tribunal per a dur a terme la prova de
selecció d'aspirants:
Presidenta titular: Sra. M Carmen Cuenca Medina, funcionària de la Diputació
de Tarragona.
President suplent: Sr. Francisco José Pueyo Gracia, funcionari de la Diputació
de Tarragona.
VOCALS:
- Vocal titular: Sra. Sílvia Argilés Serres, tècnica de formació i ocupació del
Consell Comarcal del Priorat.
- Vocal suplent: Sra. Elisa Barceló Perpiñá, tècnica del projecte PECT Priorat
del Consell Comarcal del Priorat.
- Vocal titular: Sra. Yolanda Ferré Sabaté, agent d’ocupació i desenvolupament
local del Consell Comarcal del Priorat.
- Vocal suplent: Sra. Ester Catalan Ferré, tècnica de joventut del Consell
Comarcal del Priorat.
SECRETÀRIA, l’actuació de la qual és de fedatària. Tindrà veu i vot quan
alhora sigui membre del Tribunal qualificador.
El tribunal qualificador s’ha de constituir a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat
el dia 5 de novembre de 2021, a les 11:00 hores per a la realització de
l'entrevista als aspirants.
Tercer. Les persones aspirants admeses exemptes de realitzar la prova de
coneixements de llengua catalana de la convocatòria per haver acreditat
documentalment el requisit d’estar en possessió del nivell de català exigit són
convocats a l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat el dia 5 de novembre de 2021,
a les 11:30 hores, per a la realització de la fase d'entrevista.
Quart. Determinar que els anuncis successius es publicaran a la seu
electrònica de l’Ajuntament i a la página web corporativa.
Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la
seva publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament i a la página web
corporativa, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i
com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’ agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
L'alcalde
Francesc Calpe Marquet
Transcripció del decret número 2021-0000171 de l'ens Ajuntament de Bellmunt del Priorat signat per: FRANCESC CALPE MARQUET - DNI *** (SIG) en
data: 03/11/2021 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Bellmunt del Priorat. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA848F2ED81045468CCF8B8976EDF5B9 i data d'emissió 03/11/2021 a les 12:20:30 SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
SECRETARIA el dia 03/11/2021 a les 11:44:18