Decret de convocatòria de l'entrevista de selecció per a la borsa de peó de brigada

13/11/2020

Decret de convocatòria de l'entrevista de selecció per a la borsa de peó de brigada

DECRET

Convocatòria de l'entrevista de selecció borsa de peó de brigada.

Fets

Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, jornada parcial, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari) de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat mitjançant concurs, en règim laboral temporal, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional, atès que per Decret de l’Alcaldia es va resoldre que
existeixen necessitats urgents i inajornables. La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en la seu electrònica de l’Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de la província, el DOGC i en el Portal de Transparència. En data 10 de setembre va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció i en data 29 de setembre es va publicar el llistat d'admesos i exclosos a la convocatòria, donant 10 dies per poder presentar al·legacions. Passat aquest termini i sense haver rebut cap al·legació, es publica la llista d'admesos i exclosos definitiva i es fixa el dia, hora i lloc d’inici de les proves el dia 26 d'octubre.

Per Resolució de l’Alcaldia de data 24 d'octubre, 2020-0000168 per motius de salut pública, per impossibilitat de constitució del Tribunal per confinament de la Presidenta, no és possible la realització de l'entrevista d'aquest procés selectiu, de manera que queda ajornada.

Fonaments de dret

De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Convocar els següents aspirants per al dia 23 de novembre a les 11:00 hores a l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat per a la realització de l'entrevista personal:

304F- PALLEJÁ ECHEVARRIETA, JOSÉ RAMÓN

910A- BOUDOUF BELHAJJAME, MOHAMMED

502Z- PARDO SANCHEZ, ALEJANDRO

Segon. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació al tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’ agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

L'alcalde
Francesc Calpe Marquet

Transcripció del decret número 2020-0000181 de l'ens Ajuntament de Bellmunt del Priorat signat per: FRANCESC CALPE MARQUET - DNI *** (SIG) en data: 13/11/2020.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Bellmunt del Priorat. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE E30566CB37D541419515F71B5D71F6ED i data d'emissió 13/11/2020 a les 12:25:31 SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
SECRETARIA el dia 13/11/2020 a les 12:24:58