DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS A LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL PEÓ DE BRIGADA

01/10/2020

DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS A LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL PEÓ DE BRIGADA

Expedient: 4302340003-2020-0000133
Òrgan competent: Alcalde
DECRET
DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’
ADMESOS
Fets
Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van
aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa
de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, jornada parcial, grup AP
(equivalent al grup professional AP de personal funcionari) de l’Ajuntament de
Bellmunt del Priorat mitjançant concurs, en règim laboral temporal, per poder
cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup
professional, atès que per Decret de l’Alcaldia es va resoldre que existeixen
necessitats urgents i inajornables.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en la seu
electrònica de l’Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de la província, el
DOGC i en el Portal de Transparència.
En data 10 setembre va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés de selecció.
Fonaments de dret
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’
instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini
màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc
d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.
En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per
prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’
una Borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, jornada
parcial, grup AP(equivalent al grup professional AP de personal funcionari) de l’
Ajuntament de Bellmunt del Priorat mitjançant concurs, per poder cobrir, de
forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup
professional:
Admesos:
304F- PALLEJÁ ECHEVARRIETA, JOSÉ RAMÓN NO ACREDITA NIVELL C DE CATALÀ
910A- BOUDOUF BELHAJJAME, MOHAMMED
502Z- PARDO SANCHEZ, ALEJANDRO NO ACREDITA NIVELL C DE CATALÀ
Exclosos:
364X- CARDÚS FONT CARLES: Manca instància segons model
normalitzat de sol·licitud d’admissió
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’
admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà
de la publicació de la present Resolució en la seu electrònica de l’Ajuntament,
per formular reclamacions i fer esmenes.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs
L'alcalde
Francesc Calpe Marquet
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Bellmunt del Priorat. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8CBEBD538B84455F8BAC059AD9EEB5A5 i data d'emissió 01/10/2020 a les 12:42:39 SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCESC CALPE MARQUET - DNI ** (SIG) el dia 29/09/2020 a les 13:54:30