FORMACIÓ BORSA TREBALL OBERTA CONTRACTACIONS TEMPORALS PERSONAL DE NETEJA DEPENDÈNCIES, EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MUNICIPALS (CATEGORIA PROFESSIONAL V, EQUIVALENT AGRUPACIONS PROFESSIONALS AP) AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT.

26/04/2021

FORMACIÓ BORSA TREBALL OBERTA CONTRACTACIONS TEMPORALS PERSONAL DE NETEJA DEPENDÈNCIES, EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MUNICIPALS (CATEGORIA PROFESSIONAL V, EQUIVALENT AGRUPACIONS PROFESSIONALS AP) AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT.

EDICTE
Aprovades per Resolució d’Alcaldia les Bases per a la formació de Borsa de treball oberta per a contractacions temporals de substitució de personal de neteja de dependències, edificis, instal·lacions i serveis municipals (Categoria professional laboral V, equivalent a Agrupacions Professionals AP) de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, s’anuncia l’obertura d’admissió de les sol·licituds de participació, d’acord amb les Bases aprovades:
BASES
FORMACIÓ BORSA TREBALL OBERTA CONTRACTACIONS TEMPORALS PERSONAL DE NETEJA DEPENDÈNCIES, EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MUNICIPALS (CATEGORIA PROFFESSIONAL V, EQUIVALENT AGRUPACIONS PROFESSIONALS AP) AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT.
Base 1a. Objecte de la convocatòria.
La formació de Borsa de treball oberta per a contractacions temporals de substitució de personal de neteja de dependències, edificis, instal·lacions i serveis municipals (Categoria professional laboral V, equivalent a Agrupacions Professionals AP) de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat.
Les modalitats contractuals seran les de contracte laboral temporal per obra o servei determinat o circumstàncies del servei o acumulació de tasques.
Base 2a. Admissió a la Borsa.
L’admissió a la Borsa es resoldrà de forma dinàmica durant tot el període de la seva vigència.
Base 3a. Condicions de les persones aspirants.
Per tal de ser admesa a la Borsa, caldrà acreditar el compliment de tots i cadascun dels requisits següents, tots ells referits a la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds, :
3.1 Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dona dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
Les aspirants estrangers han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior del català i del castellà.
3.2 Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
3.3 Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
3.4 Estar en possessió del Certificat d’Estudis Primaris o equivalent, o en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.
3.5 No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
3.6 No haver estat separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
3.7 Posseir un coneixement de nivell intermedi o superior del català i castellà.
Base 4a. Presentació de sol·licituds de participació en la Borsa.
Els aspirants que desitgin participar en la Borsa han de presentar sol·licitud, a la qual hauran d’adjuntar fotocopia compulsada del DNI, NIE o permís de residència i treball.
D’acord l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament, per tal de possibilitar una futura contractació de l’aspirant. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, Plaça Miquel Muntané, núm. 2, 43738 Bellmunt del Priorat.
Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre general de l’Ajuntament o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
El termini per presentar sol·licituds de participació romandrà obert durant tota la vigència de la Borsa.
Base 5a. Comissió de gestió i seguiment de la Borsa.
Estarà integrada per :
PRESIDENT: l’Alcalde de l’Ajuntament, o Regidor en qui delegui.
VOCALS: dos Regidors de l’Ajuntament.
SECRETARI/ÀRIA: recaurà en personal de l’Ajuntament
Base 6a. Funcionament de la Borsa.
La Borsa tindrà un caràcter obert i dinàmic.
La Comissió d’administració, seguiment i control de la Borsa, comprovarà respecte de cada petició que es presenti el compliment per les interessades sol·licitants dels requisits exigits a la Base 3a, i resoldrà sobre l’admissió en cas de compliment, o inadmissió en un altre cas.
L’ordre de prelació en la Borsa de les aspirants presentades s’actualitzarà per a cada cridament a contractació, d’acord amb el barem de mèrits següents, al·legats per les aspirants en base a la documentació acreditativa aportada per aquestes (mitjançant original o còpia compulsada), :
1. Experiència en les tasques a desenvolupar, fins a 10 punts :
a. Serveis prestats en Ajuntaments desenvolupant funcions o tasques de neteja de dependències, edificis, instal·lacions i serveis municipals, a raó de 0.40 punts per mes treballat, fins a un màxim de 4,50 punts. Les fraccions es computaran de forma proporcional.
b. Serveis prestats en altres Administracions Públiques, Entitats, Organismes o Empreses dependents, desenvolupant funcions o tasques de neteja de dependències, edificis, instal·lacions i serveis públics, a raó de 0.20 punts per mes treballat, fins a un màxim de 3,50 punts. Les fraccions es computaran de forma proporcional.
c. Serveis prestats en el sector privat desenvolupant tasques de neteja de, exclusivament, edificis o instal·lacions, a raó de 0,10 punts per cada mes treballat, fins a un màxim de 2 punts. Les fraccions es computaran de forma proporcional.
El treball desenvolupat s’ha d’acreditar mitjançant certificat de serveis, en el cas dels apartats 1 i 2 anteriors, i contractes i vida laboral, conjuntament, pels de l’apartat 3 anterior.
La manca d’acreditació documental suficient privarà a la persona aspirant del dret a la valoració del mèrit al·legat.
2. Situació de vulnerabilitat social per motiu diferent del d’atur de llarga durada, fins a 5 punts, a raó de 0,50 punts per cada factor desencadenant d’aquesta situació.
L'acreditació documental d'aquest requisit exigirà l'aportació d’informe emès pels Serveis Socials, amb la valoració dels factors concurrents de desafavoriment social i econòmic que puguin determinar en cada cas la incursió en aquesta situació.
3. Situació d’atur de llarga durada (segons definició OCDE) : 1 punt.
L'acreditació documental d'aquest requisit exigirà l'aportació de certificat específic emès pels Serveis Públics d'Ocupació, on consti la data d'inscripció, i emesa com a màxim tres mesos abans de la data de cada eventual cridament a contractació.
Les persones incloses podran presentar en qualsevol moment, al llarg de la vigència de la Borsa, la documentació acreditativa de compliment dels mèrits valorables, en funció de la qual, una vegada examinada per la Comissió, s’actualitzarà de forma continua l’ordre de prelació a efectes de cridament a contractacions.
Excepcionalment, en el primer mes de vigència de la Borsa, i per a les eventuals necessitats de contractació que poguessin esdevenir davant la imminència del període de vacances estivals del personal de neteja de l’Ajuntament, es valorarà el fet d’haver donat col·laboració voluntària, per benevolència i en benefici de la comunitat veïnal, de suport a aquest personal, en algun moment del corrent exercici 2017, en les tasques de neteja d’edificis, dependències, instal·lacions i serveis municipals, inclosos centres escolars, a raó de 1 punt per cada col·laboració voluntària de suport, qualsevol que hagués estat la durada d’aquesta.
L’acreditació d’aquest mèrit requerirà informe del personal de neteja de l’Ajuntament, conformat pel Regidor delegat.
Base 7a. Funcionament de la Borsa de treball i cridaments a contractació.
El cridament a les successives contractacions laborals temporals es faran per rigorós ordre de puntuació i posició en la relació.
L’ordre de prelació a efectes de cridaments a contractacions s’actualitzarà de forma permanent, i, en tot cas, amb motiu de
a. cada nova sol·licitud d’admissió o baixa en la borsa
b. cada nou cridament a contractació.
c. aportació de nova documentació acreditativa de mèrits valorables
Les aspirants incloses que rebutgin l’oferiment de contractació, quan el cridament eventualment arribi a la seva posició en la llista, quedaran automàticament excloses de la Borsa de Treball, llevat dels supòsits de força major lliurement apreciada en cada cas pel l’Alcaldia, als quals la interessada romandrà a la Borsa, però passarà a ocupar en la relació el lloc immediatament posterior al de l’aspirant cridada que sí hagués acceptat l’oferiment de contractació laboral temporal, i sense perjudici dels moviments que pertoquessin per raó d’actualització derivada de nous mèrits al·legats.
Base 8a. Vigència de la Borsa.
La Borsa tindrà vigència des del dia següent a la publicitat de les Bases en el Butlletí Oficial de la Província i fins el 30 d’octubre de 2022, sense perjudici del manteniment de les contractacions temporals iniciades abans i fins a l’extinció dels corresponents contractes de treball.
Exhaurida la seva vigència, les aspirants incloses decauran en tots els drets derivats de l’admissió a la Borsa.
Base 9a. Incidències i recursos.
Contra les resolucions d’admissió o denegació d’inclusió en la Borsa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant de l’Alcalde, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació. O directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Bellmunt del Priorat, a 26 d’abril de 2021
L’Alcalde,
Francesc Calpe Marquet