LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I DATA DE LES PROVES

18/03/2022

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I DATA DE LES PROVES

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I DATA I HORA DE LA PROVA


Fets

Per Resolució de l’Alcaldia núm.2022-0000027, de data 28 de febrer de 2022, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una
borsa de treball de personal Brigada municipal comeses diverses, jornada a temps parcial amb disponibilitat horària, de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat
mitjançant concurs, en règim laboral temporal, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional, atès
que per Decret de l’Alcaldia es va resoldre que existeixen necessitats urgents i inajornables.

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament i a la pàgina web corporativa. En data 14 de març va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció. Passat aquest termini es publica la llista d'admesos definitiva i es fixa el dia, hora i lloc d’inici de les proves.

Fonaments de dret

De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’ una Borsa de treball de personal Brigada municipal comeses diverses, jornada a temps parcial amb disponibilitat horària, de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat mitjançant concurs, en règim laboral temporal, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional.

Admesos definitivament:

2948R – MARIN SOTO, ANTONIO
0987G – SALSENCH MARQUEZ, JOSEP Mª.

Segon. Aprovar definitivament el següent tribunal per a dur a terme la prova de selecció d'aspirants:

Presidenta titular: Sra. Cuenca Medina, M Carmen, funcionària de la Diputació de Tarragona.
President suplent: Sr. Guinovart Mallafré, Josep, funcionari de la Diputació de Tarragona.

VOCALS:
Vocal titular: Sra. Argilés Serres, Sílvia, tècnica de formació i ocupació del Consell Comarcal del Priorat.
- Vocal suplent: Sra. Ferré Sabaté, Yolanda, tècnica AODL del Consell Comarcal del Priorat.
- Vocal titular: Sr. Pueyo Gracia, Francisco José, funcionari de la Diputació de Tarragona.
- Vocal suplent: Díez Rodríguez, Miquel, funcionari de la Diputació de Tarragona.

SECRETARI, l’actuació de la qual és de fedatària. Tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador.

El tribunal qualificador s’ha de constituir a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat el dia 23 de març de 2022, a les 10:30 hores per a la realització de les proves teòrica i pràctica juntament amb l'entrevista als aspirants.

Tercer. Les persones aspirants admeses exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria per haver acreditat documentalment el requisit d’estar en possessió del nivell de català exigit són convocats a l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat el dia 23 de març de 2022, a les 11:00 hores, per a la realització de la prova teòrica i posteriorment la prova pràctica, finalitzant amb la fase d'entrevista.

Quart. Les persones aspirants admeses que han de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria per no haver acreditat documentalment el requisit d’estar en possessió del nivell de català exigit són convocats a l'Ajuntament de Bllmunt del Priorat el dia 23 de març de 2022, a les 9:00 hores per a la realització de la prova de català i posteriorment, a les 11:00 hores, per a la realització de la prova teòrica i la posterior prova pràctica i la fase d'entrevista, en cas que la prova de coneixements de llengua catalana hagi estat superada:

0987G – SALSENCH MARQUEZ, JOSEP Mª.

Cinquè. Determinar que els anuncis successius es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament i a la pàgina web corporativa.

Sisè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament i a la pàgina web corporativa, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’ agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació


L'alcalde

Francesc Calpe Marquet