LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS BORSA DE PEÓ BRIGADA

20/10/2020

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS BORSA DE PEÓ BRIGADA

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS BORSA DE PEÓ BRIGADA
Fets
Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van
aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa
de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, jornada parcial, grup
AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari) de l’Ajuntament
de Bellmunt del Priorat mitjançant concurs, en règim laboral temporal, per
poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest
grup professional, atès que per Decret de l’Alcaldia es va resoldre que
existeixen necessitats urgents i inajornables. La convocatòria i el text íntegre de
les bases es van publicar en la seu electrònica de l’Ajuntament, així com en el
Butlletí Oficial de la província, el DOGC i en el Portal de Transparència. En
data 10 de setembre va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés de selecció i en data 29 de setembre es va publicar el
llistat d'admesos i exclosos a la convocatòria, donant 10 dies per poder
presentar al·legacions. Passat aquest termini i sense haver rebut cap
al·legació, es publica la llista d'admesos i exclosos definitiva i es fixa el dia,
hora i lloc d’inici de les proves.
Fonaments de dret
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’
instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini
màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc
d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.
En conseqüència, RESOLC:
1. Primer. Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos per
prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’
una Borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, jornada
parcial, grup AP(equivalent al grup professional AP de personal funcionari) de l’
Ajuntament de Bellmunt del Priorat mitjançant concurs, per poder cobrir, de
forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup
professional:
Admesos definitivament:
304F- PALLEJÁ ECHEVARRIETA, JOSÉ RAMÓN.
910A- BOUDOUF BELHAJJAME, MOHAMMED
502Z- PARDO SANCHEZ, ALEJANDRO.
Exclosos definitivment:
364X- CARDÚS FONT CARLES: Manca instància segons model normalitzat de
sol·licitud d’admissió.
2. Segon. Aprovar definitivament el següent tribunal per a dur a terme la prova
de selecció d'aspirants:
PRESIDÈNCIA: Sra. Núria Sentís Bargalló, secretària de l’Ajuntament
VOCALS:
- Vocal titular: Sr. Josep M. Delmuns Llombart, enginyer tècnic industrial del
Consell Comarcal del Priorat.
- Vocal suplent: Sra. Yolanda Ferré Sabaté, AODL del Consell Comarcal del
Priorat.
- Vocal titular: Sra. M. Pau de Francisco Martínez, arquitecte tècnic del Consell
Comarcal del Priorat.
- Vocal suplent: Sra. Sílvia Argilés Serres, tècnica d’ocupació del Consell
Comarcal del Priorat.
SECRETÀRIA, l’actuació de la quall és de fedatària. Tindrà veu i vot quan
alhora sigui membre del Tribunal qualificador.
El tribunal qualificador s’ha de constituir a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat
el dia 26 d'octubre de 2020, a les 12:00 hores per a la realització de l'entrevista
als aspirants.
3. Tercer. Les persones aspirants admeses exemptes de realitzar la prova de
coneixements de llengua catalana de la convocatòria per haver acreditat
documentalment el requisit d’estar en possessió del nivell de català exigit són
convocats a l'Ajuntament de Bllmunt del Priorat el dia 26 d'octubre de 2020, a
les 12:00 hores, per a la realització de la fase d'entrevista.
4. Quart. Les persones aspirants admeses que han de realitzar la prova de
coneixements de llengua catalana de la convocatòria per no haver acreditat
documentalment el requisit d’estar en possessió del nivell de català exigit són
convocats a l'Ajuntament de Bllmunt del Priorat el dia 26 d'octubre de 2020, a
les 9:00 hores per a la realització de la prova de català i posteriorment, a les 12:
00 hores, per a la realització de la fase d'entrevista, en cas que la prova de
coneixements de llengua catalana hagi estat superada:
304F- PALLEJÁ ECHEVARRIETA, JOSÉ RAMÓN.
502Z- PARDO SANCHEZ, ALEJANDRO.
5. Cinquè. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’
anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament.
Seté. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva
publicació al tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica de l’
Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i
com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’ agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació.
L'alcalde,
Francesc Calpe Marquet
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Bellmunt del Priorat. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0A8E9134638C49FCAB2977D19C50B1F4 i data d'emissió 20/10/2020 a les 13:44:54 SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCESC CALPE MARQUET - DNI ** (SIG) el dia 20/10/2020 a les 13:43:29