LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS ADMINISTRATIU

02/11/2020

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS ADMINISTRATIU

DECRET D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS SELECTIU
Fets
Per Resolució de l’Alcaldia núm. de 30 de setembre 2020-0000154 de 2020, es
van aprovar les bases per convocar les proves selectives per cobrir la plaça d’
administratiu (grup equiparable a c1) en règim laboral temporal jornada
completa i constitució de borsa. La convocatòria i el text íntegre de les bases
es van publicar en la seu electrònica de l’Ajuntament, així com en el Butlletí
Oficial de la província i en el Portal de Transparència. En data 22 d’octubre de
2020 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el
procés de selecció.
Fonaments de dret
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’
instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini
màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc
d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.
En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per
prendre part en el procés per cobrir la plaça d’administratiu (grup equiparable a
c1) en règim laboral temporal jornada completa i constitució de borsa de l’
Ajuntament de Bellmunt del Priorat mitjançant concurs-oposició.
Admesos:
653C- SOLSONA MESEGUER, ÓSCAR
704L- FRANCH SEGARRÈS, SERGI
065H- CASTELLNOU PIQUÉ, HELENA
590X- SERRA RAMOS, LAIA
609P- ALEMANY CHICO, FRANCESC
032J- ROIGÉ SEDÓ, GEMMA
407-MARTÍNEZ VIZCAINO, ANA
807V. FERRER PRADA, MARC
555H- TORRES SEGARRA, BLANCA. No acredita nivell C1 de català.
Exclosos:
308Z- ABEDDAR EL KAHTAOUI, IKRAM. Manca fotocòpia del D. N.I i original
o còpia compulsada del títol de batxillerat, de formació professional de segon
grau, de formació professional de grau superior (LOGSE), de tècnic superior
(LOE), o qualsevol altre de nivell superior.
117N-JANÉ VÁZQUEZ, EDGAR. Manca original o còpia compulsada del títol
de batxillerat, de formació professional de segon grau, de formació professional
de grau superior (LOGSE), de tècnic superior (LOE), o qualsevol altre de nivell
superior.
373Y- SUÁREZ MILAN, YAHYIMA. Manca original o còpia compulsada del títol
de batxillerat, de formació professional de segon grau, de formació professional
de grau superior (LOGSE), de tècnic superior (LOE), o qualsevol altre de nivell
superior i manca a la sol·licitud la manifestació que compleix tots i cadascun
dels requisits exigits a la base segona.
382Y- FLORIDO TOMÁS, INÉS. Manca original o còpia compulsada del títol de
batxillerat, de formació professional de segon grau, de formació professional de
grau superior (LOGSE), de tècnic superior (LOE), o qualsevol altre de nivell
superior.
523V- JOYA CAMPOSO, MÒNICA. Manca original o còpia compulsada del títol
de batxillerat, de formació professional de segon grau, de formació professional
de grau superior (LOGSE), de tècnic superior (LOE), o qualsevol altre de nivell
superior.
218- VINYES VERGE, MARC. Manca original o còpia compulsada del títol de
batxillerat, de formació professional de segon grau, de formació professional de
grau superior (LOGSE), de tècnic superior (LOE), o qualsevol altre de nivell
superior.
619T- VALLS ULLOA, ROSA. Manca original o còpia compulsada del títol de
batxillerat, de formació professional de segon grau, de formació professional de
grau superior (LOGSE), de tècnic superior (LOE), o qualsevol altre de nivell
superior.
526Q- ROMÁN LLAURADÓ, MARIA CRISTINA. Manca original o còpia
compulsada del títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de
formació professional de grau superior (LOGSE), de tècnic superior (LOE), o
qualsevol altre de nivell superior.
602A- BEAS JURADO, LAURA. Manca original o còpia compulsada del títol de
batxillerat, de formació professional de segon grau, de formació professional de
grau superior (LOGSE), de tècnic superior (LOE), o qualsevol altre de nivell
superior.
112J- BARBERÀ ESPUNY, JORDI. Manca original o còpia compulsada del títol
de batxillerat, de formació professional de segon grau, de formació professional
de grau superior (LOGSE), de tècnic superior (LOE), o qualsevol altre de nivell
superior.
391G- NOLLA SANCHÍS, MAICA. Manca original o còpia compulsada del títol
de batxillerat, de formació professional de segon grau, de formació professional
de grau superior (LOGSE), de tècnic superior (LOE), o qualsevol altre de nivell
superior.
036Z- VENDRELL BRIANSO, MARINA. Manca original o còpia compulsada del
títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de formació
professional de grau superior (LOGSE), de tècnic superior (LOE), o qualsevol
altre de nivell superior.
Els aspirants exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’
endemà de la publicació de la present Resolució en la seu electrònica de l’
Ajuntament, per formular reclamacions i fer esmenes.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs
L'alcalde
Francesc Calpe Marquet
Transcripció del decret número 2020-0000172 de l'ens Ajuntament de Bellmunt del Priorat signat per: FRANCESC CALPE MARQUET - DNI *** (SIG) en
data: 02/11/2020 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Bellmunt del Priorat. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88E1D561989A468A881232E9242A3E95 i data d'emissió 02/11/2020 a les 14:51:02 SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
SECRETARIA el dia 02/11/2020 a les 14:46:50