LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS MONITOR/A INFORMADOR/A MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DEL PRIORAT

09/07/2021

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS MONITOR/A INFORMADOR/A MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DEL PRIORAT

DECRET
LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS MONITOR/A INFORMADOR/A MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DEL PRIORAT
Fets
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2021-0000089 de 8 de juny de 2021, es van
aprovar les bases per a la contractació laboral temporal, jornada parcial, d’un
monitor informador del museu de les mines de Bellmunt del Priorat, i formació
de borsa de treball. La convocatòria i el text íntegre de les bases es van
publicar en la seu electrònica de l’Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de
la província. En data 02 de juliol de 2021 va finalitzar el termini de presentació
de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.
Fonaments de dret
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’
instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini
màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc
d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.
En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per
prendre part en el procés per a la contractació laboral temporal, jornada parcial,
d’un monitor informador del Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat, i
formació de borsa de treball.
Admesos:
156S – GEORGINA DELGADO ROMEU
579K – HELENA FRIAS PEÑA
951T – EDGAR ALAN MARTÍNEZ MARROQUÍN
511M – EULÀLIA ESPARÓ HIDALGO
502S – MARTA PORQUERES MARIN
675F – ROGER FERNÁNDEZ BARGALLÓ
394A – BIEL GIRONÈS MALLAFRÈ: No acredita el nivell de català (C1).
L’aspirant que no ha acreditat el nivell de català (C1) cal que ho
acrediti documentalment, com a màxim, abans de l’inici de la prova de català.
En cas contrari, caldrà que realitzi la prova de català corresponent al nivell que
es demana.
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’
admesos i exclosos tenen un termini de 5 dies naturals comptats a partir de l’
endemà de la publicació de la present Resolució en la seu electrònica de l’
Ajuntament, per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista
provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.
Segon. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord
amb la composició que determinen les Bases:
President/a titular: Sra. Maria Carmen Cuenca Medina, secretària interventora
del SAM de la Diputació de Tarragona.
President/a suplent: Sr. Josep Guinovart Mallafré, secretari interventor del SAM
de la Diputació de Tarragona.
Vocals:
Titular: Sílvia Argilés Serres, Tècnica d’ocupació del del Consell
Comarcal del Priorat
Suplent: Cristina Beltrán Rius, Tècnica del Consell Comarcal del Priorat.
Titular: Yolanda Ferré Sabaté, AODL del Consell Comarcal del Priorat
Suplent: Josep Mª Coll Ferré, Tècnic de Promoció i Desenvolupament
del del Consell Comarcal del Priorat
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si
hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en els art. 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Tercer. El Tribunal qualificador s’ha de constituir a l’Ajuntament de Bellmunt del
Priorat el dia 26 de juliol de 2021, a les 9:30 hores.
Quart. La citació per a les 9:00 hores del dia 26 de juliol de 2021, la persona
aspirant que ha de realitzar la prova de llengua catalana i per les 10:00 hores
també del proper 26 de juliol de 2021, igualment a la seu del Tribunal, la resta
de persones aspirants.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs
L'alcalde
Francesc Calpe Marquet