ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS

20/02/2019

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS

Dijous, 20 de desembre de 2018 - Número 243
CIE: BOPT-I-2018-10810
Administració Local
2018-10810
Ajuntament de Bellmunt del Priorat
ANUNCI
Pel transcurs sense reclamacions, al·legacions ni observació del període d’informació pública de l’Ordenança
reguladora de la tinença d’animals domèstics, aprovada inicialment per Acord de Ple adoptat en Sessió Extraordinària
de data 27 d’agost 2018, la mateixa esdevé defi nitivament aprovada conforme a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, i es procedeix a la seva publicació íntegra en compliment de l’article 70.2 de la mateixa norma.
Contra l’anterior aprovació defi nitiva es podrà interposar Recurs Contenciós Administratiu davant la Sala corresponent
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats del dia següent a la publicació
del present. Es transcriu tot seguit el text defi nitiu aprovat:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS
PREÀMBUL
La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels éssers vius, en general, i dels animals
més propers a les persones, en particular, ha suscitat una intensa activitat normativa a Catalunya i a la resta de
l’Estat. Ara bé, els condicionaments de l’hàbitat urbà i, en ocasions, la manca de responsabilitat d’alguns propietaris
d’animals provoquen problemes en la convivència veïnal. Per això, s’ha elaborat una Ordenança municipal sobre
tinença d’animals, en què es pretén regular no solament les mesures que garanteixin una saludable relació dels
animals amb les persones en l’aspecte higiènicosanitari, sinó també una efi caç protecció dels animals, adequant el
seu contingut a la Llei de protecció dels animals.
L’ordenança va dirigida, fonamentalment, malgrat que no de manera exclusiva, a fomentar la tinença responsable
dels animals i a promoure el respecte dels seus drets. En aquest sentit, la mera tinença d’animals comportarà
obligacions per a la persona propietària o posseïdora, el coneixement de les quals és converteix en el primer
element, perquè qui ho pretengui, valori i sospesi la decisió que comporta fer-se càrrec d’un animal.
En els darrers anys s’han produït canvis signifi catius en la ciutadania en relació amb la sensibilitat envers els animals,
pel que fa a considerar el respecte de l’espècie humana pels drets dels animals com a base de la coexistència de les
espècies en el món. Els vincles afectius amb els animals de companyia són molt importants per a moltes persones.
La convivència amb els animals en l’entorn urbà, com cal cuidar-los, les obligacions que comporten, etc. Tot això
conforma una sèrie de deures i drets de les persones envers els animals, dels quals cal tenir una cura especial.
Davant del marc legislatiu establert pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprovà el Text Refós de
la Llei de protecció dels animals, les necessitats a cobrir per les problemàtiques descrites i davant la necessitat de
sancionar determinades conductes no previstes per la normativa local vigent, s’ha elaborat la present Ordenança,
que pretén regular la tinença i criança dels animals domèstics i de companyia i adequar el seu contingut a la Llei de
protecció dels animals vigents.
TÍTOL I. NORMES GENERALS
Article 1. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte regular la tinença d’animals al nucli urbà de Bellmunt del Priorat per tal d’evitar
tant com es pugui les molèsties als ciutadans i de prevenir els possibles riscos per a la salut pública. L’Ordenança
planteja quina ha de ser la interrelació responsable de les persones i els animals. Per aquest motiu, és respectuosa
en tot cas amb els drets dels animals i té cura dels aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública, de
conformitat amb la normativa vigent.
Article 2. Règim Jurídic
La tinença de tota mena d’animals domèstics o de companyia queda subjecta al compliment d’aquesta Ordenança,
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, al
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, al Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria
de gossos considerats potencialment perillosos, així com, en general, al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals. Els animals de companyia en cap cas podran ser
factors de molèsties o perillositat per al veïnatge i ciutadania en general.
Dijous, 20 de desembre de 2018 - Número 243
2
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
CIE: BOPT-I-2018-10810
Article 3. Àmbit d’aplicació
Els preceptes continguts en aquesta Ordenança seran d’aplicació a tot el nucli urbà de Bellmunt del Priorat.
Article 4. Responsables
La persona portadora d’un animal i, subsidiàriament la persona propietària, serà responsable dels danys que
ocasioni, d’acord amb la normativa aplicable al cas.
Els pares o tutors són responsables del compliment de qualsevol obligació i/o deure que contempli la present
disposició per a la persona propietària o posseïdora d’un animal, quan la persona propietària o posseïdora sigui
el/la seu/va fi ll/a menor i es trobi sota llur guarda, o quan la persona menor o incapaç propietària o posseïdora de
l’animal es trobi sota la seva autoritat i habiti en llur companyia.
En idèntiques circumstàncies a les descrites en el paràgraf anterior, els pares o tutors seran responsables dels
danys i perjudicis que pugui causar l’animal, malgrat s’escapoleixi o extraviï.
En el cas d’animals potencialment perillosos serà responsable la persona física o jurídica que, en virtut de qualsevol
títol, tingui sota custòdia un animal qualifi cat com a tal.
TÍTOL II.- IDENTIFICACIÓ i REGISTRE, TINENÇA, MANTENIMENT i CONDUCCIÓ D’ANIMALS
CAPÍTOL I. Identifi cació i registre dels animals compresos a la present Ordenança
Article 5. Identifi cació i Registre dels animals compresos a la present Ordenança. Les persones propietàries de
gossos tenen l’obligació d’identifi car-los mitjançant algun dels sistemes següents:
1. Tatuatge a la pell mitjançant dermògraf o per qualsevol altre sistema que en garanteixi el caràcter indeleble i codi
genètic de l’animal.
2. Identifi cació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat i el codi genètic de l’animal.
Les persones propietàries de gats i fures tenen l’obligació d’identifi car-los mitjançant algun dels sistemes següents:
1. Tatuatge a la pell mitjançant dermògraf o per qualsevol altre sistema que en garanteixi el caràcter indeleble.
2. Identifi cació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat.
La identifi cació dels animals s’ha de realitzar de conformitat amb les instruccions contingudes al Decret 328/1998,
de 24 de desembre, pel qual es regula la identifi cació i el Registre general d’animals de companyia.
Tot cànid que es trobi habitualment al nucli urbà de Bellmunt del Priorat, amb independència del lloc de residència
de la persona propietària o posseïdora, ha de ser identifi cat, conforme al que estableix el Decret Legislatiu 2/2008,
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, constar inscrit al Cens Municipal
d’Animals de Companyia i circular amb la identifi cació establerta per aquesta Ordenança.
És obligació de les persones responsables o posseïdores dels gossos, gats i fures instar la inscripció al Cens
Municipal d’Animals de Companyia de l’Ajuntament dins els terminis següents: tres mesos, des del naixement de
l’animal o trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal o des d’un canvi de residència. La inscripció s’efectuarà
mitjançant la presentació del model normalitzat d’instància que s’inclou com a Annex 3 a la present Ordenança, a la
qual s’adjuntarà tota la documentació requerida en ella.
Aquest Cens es mantindrà a través d’una base de dades restringida al personal laboral i funcionari de l’Ajuntament
de Bellmunt del Priorat
A la referida base de dades hi constaran les dades relatives a:
1. Data d’inscripció.
2. Núm. d’inscripció.
3. Núm. d’identifi cació de xip i codi de referència genètic (patró de l’ADN caní).
4. Tipus d’animal i raça.
5. Any de naixement de l’animal.
6. Nom de l’animal.
7. Sexe.
8. Nom, cognoms i DNI de la persona propietària o posseïdora de l’animal.
9. Entitat asseguradora i període de pòlissa.
10. Lloc habitual de residència.
11. Destí de l’animal (companyia, guarda, protecció, caça...).
És imprescindible el procediment analític i de mostreig per a la confecció de la base de dades genètica (patró de
l’ADN caní) de tots els gossos com a requisit obligatori per a la inscripció al Cens Municipal d’Animals de Companyia.
Produïda la inscripció de l’animal amb les dades que es requereixen, la resolució serà notifi cada a la persona
propietària de l’animal, amb entrega d’una placa d’identifi cació numerada que es trobarà vinculada a la Base de
Dades existent. Aquesta placa l’haurà de portar l’animal al collar o corretja de manera permanent pels espais o les
vies publiques de la vila.
Dijous, 20 de desembre de 2018 - Número 243
3
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
CIE: BOPT-I-2018-10810
Les persones propietàries queden obligades a comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi de dades, defunció de
l’animal o altra informació al cens en el termini màxim de trenta dies.
L’autoritat municipal podrà requerir a qualsevol persona propietària d’un animal que acrediti mitjançant documentació
l’efectiva identifi cació de l’animal. En cas de falsifi car la documentació o no mostrar-la quan sigui requerida per ferho,
serà sancionada per una infracció greu.
No s’inscriurà cap gos, gat o fura al Cens Municipal d’Animals de Companyia si no ha estat identifi cat de manera
indeleble mitjançant algun dels sistemes esmentats en aquest mateix article. No censar l’animal té caràcter sancionable.
CAPÍTOL II. Tinença d’animals
Article 6. Animals de companyia
Dins del nucli urbà de Bellmunt del Priorat i, amb caràcter general, s’autoritza la tinença d’animals de companyia –
gats, gossos i fures-, sempre que les circumstàncies d’allotjament en l’aspecte higiènicosanitari ho permetin i no es
produeixi cap situació de perill o incomoditat per a les persones veïnes o per a altres persones en general.
Article 7. Animals de corral
La tinença d’animals no considerats com de companyia (aus de corral, conills, coloms, etc.) en domicilis particulars
es permetrà després de valorar la repercussió higiènicosanitaria a l’entorn i les molèsties o perill que pugui ocasionar
al veïnatge. Quan pel nombre o característiques dels animals la seva tinença es pugui considerar com a activitat
tipifi cada, estarà subjecta a les llicències, autoritzacions o comunicacions que corresponguin segons la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Article 8. Animals exòtics o salvatges
La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està sotmesa a l’autorització expressa d’aquest
Ajuntament. En tot cas, aquesta tinença està condicionada a què es compleixin les condicions següents:
1. Fauna autòctona: queda prohibida la tinença d’animals d’espècies protegides segons l’Annex del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals.
2. Fauna no-autòctona: la tinença d’animals d’espècies no-autòctones es regeix pel que estableixen els tractats
i convenis internacionals signats per l’Estat espanyol, per la normativa comunitària i pel que preceptua el Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, i les disposicions
que el desenvolupen.
Les persones propietàries d’una espècie de fauna no-autòctona, sempre que en tinguin permesa la tinença, hauran
d’acreditar la seva procedència legal, amb la documentació següent:
- Certifi cat sanitari d’origen.
- Llicència d’importació.
- Llicència d’exportació.
- Autorització sanitària d’entrada a Espanya.
- Certifi cat de reconeixement sanitari de duana o la certifi cació de la quarantena.
- Certifi cat d’origen si són animals criats en captivitat.
No és permesa la tinença d’animals d’agressivitat manifesta o que poden provocar enverinaments amb la seva
mossegada o picada.
Article 9. Gossos de guarda
Els gossos de guarda i/o vigilància d’obres, empreses i habitatges s’han de tenir de manera que les persones
vianants no prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el recinte, atacar a qui circuli per la via pública o
provocar un accident. A més s’hauran de complir els requisits següents:
1. S’haurà de col·locar en lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de l’existència d’un gos vigilant el recinte.
2. S’hauran de complir els requisits que s’especifi quen per a animals potencialment perillosos d’aquesta Ordenança,
en el seu cas.
3. Hauran d’estar censats.
CAPÍTOL III. Tinença de gossos potencialment perillosos
Article 10. Gossos potencialment perillosos.
Es consideraran gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:
1. Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
2. Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
Dijous, 20 de desembre de 2018 - Número 243
4
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
CIE: BOPT-I-2018-10810
3. Gossos que pertanyen a una de les races incloses a l’Annex 1 de la present Ordenança i els seus creuaments.
4. Gossos que tinguin la majoria o totes les característiques de l’Annex 2 de la present Ordenança.
Article 11. Llicència administrativa
Les persones que vulguin tenir un gos potencialment perillós hauran de sol·licitar obligatòriament una llicència
administrativa a l’Ajuntament. La sol·licitud s’efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat d’instància
que s’inclou com a Annex 3 a la present Ordenança, a la qual s’adjuntarà tota la documentació requerida en ella.
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos es
requeriran els següents condicionants:
1. Ser major d’edat.
2. No haver estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures contra la llibertat o contra la integritat
moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfi c, així com no estar privat/
da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència
haurà d’aportar el corresponent certifi cat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.
3. No haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de
les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, en el seu cas renovació
de la llicència, haver estat sancionat/da amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que, en el moment de la
sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.
Igualment, no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de l’animal
d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos.
Als efectes de facilitar la justifi cació del compliment d’aquest requisit en aquells casos en què no existeixi delegació
per sancionar als ajuntaments, els delegats territorials del Departament de Medi Ambient, notifi caran a l’ajuntament
corresponent les sancions imposades que hagin comportat mesures accessòries.
La persona sol·licitant acreditarà el compliment d’aquest requisit mitjançant declaració responsable incorporada al
model normalitzat d’instància adjunt com a Annex 3.
4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest
requisit s’acreditarà mitjançant certifi cat emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos
de conduir autoritzats o bé per tècnics facultatius titulats en medicina pel que fa al certifi cat de capacitat física i per
tècnics facultatius titulats en psicologia pel que fa al certifi cat d’aptitud psicològica. La vigència d’aquests certifi cats
serà d’un any a comptar des de la data de la seva expedició.
5. Acreditar haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no
inferior a 150.253 euros, que serà condició prèvia i indispensable per inscriure el gos al Cens Municipal d’Animals
de Companyia. En aquesta pòlissa hi hauran de fi gurar les dades d’identifi cació de l’animal. Coincidint amb la
renovació de la pòlissa, se n’haurà de lliurar una còpia a l’ajuntament, per tal que es pugui comprovar la seva
vigència; en cas contrari, la llicència administrativa perdrà la seva vigència.
6. Identifi cació i inscripció del gos a l’apartat específi c del Cens Municipal d’Animals de Companyia corresponent
a gossos potencialment perillosos.
7. Descripció o croquis del lloc on habitarà l’animal.
Article 12. Durada de la llicència administrativa
La llicència administrativa tindrà un període de validesa de cinc anys i podrà ser renovada per períodes successius
de la mateixa durada. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què la persona titular
deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.
Article 13. Gossos agressors
Les persones propietàries d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres animals estan
obligades a facilitar les dades de l’animal agressor a l’ajuntament, que ho farà constar al Cens Municipal d’Animals
de Companyia.
Quan les autoritats sanitàries municipals ho creguin convenient podran obligar a recloure l’animal agressor on
estimin convenient perquè hi estigui durant un període d’observació veterinària, essent les despeses a càrrec de la
persona propietària.
Article 14. Conducció dels gossos potencialment perillosos
Han de circular amb morrió tots els gossos la perillositat dels quals sigui raonablement previsible, atesa la seva
naturalesa i característiques i tots aquells que siguin considerats potencialment perillosos segons l’Annex 1 de la
present Ordenança.
Dijous, 20 de desembre de 2018 - Número 243
5
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
CIE: BOPT-I-2018-10810
A les vies públiques, a les parts d’ús comú dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i espais d’ús
públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja
no extensible d’un metre com a màxim i proveïts del corresponent morrió i en cap cas es permet portar més d’un
d’aquests gossos per persona.
Els gossos potencialment perillosos que es trobin en una fi nca, casa de pagès, xalet, parcel·la, terrassa, pati o
qualsevol altre lloc delimitat hauran d’estar lligats, a no ser que es compleixin les característiques següents, a fi
d’evitar que els animals en surtin i infl igeixin danys a tercers:
1. Les parets i les tanques han d’ésser sufi cientment altes per evitar la fugida de l’animal i han de ser consistents i
estar ben fi xades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
2. Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de dissenyar
per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
3. El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.
4. La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada per la persona titular al Cens Municipal d’Animals de
Companyia en un termini màxim de 8 hores.
CAPÍTOL IV. Manteniment dels animals compresos a la present Ordenança
Article 15. Condicions higiènicosanitàries i protecció dels animals
Les persones propietàries, criadores o tenidores tindran les següents obligacions respecte dels animals que es
trobin sota llur custòdia:
1. Mantenir-los en bones condicions higiènicosanitàries i albergar-los en instal·lacions adequades per a tal fi . Es
considerarà que no estan mantinguts en bones condicions higiènicosanitàries quan siguin susceptibles de contagiar
o propagar qualsevol malaltia o plaga a les persones o a altres animals de qualsevol espècie.
2. Mantenir les instal·lacions que alberguen als animals en condicions de neteja i desinfecció necessàries perquè
no es produeixin situacions de risc sanitari per infecció, contagi, propagació de plagues o olors.
Resta prohibit respecte als animals a què fa referència la present Ordenança:
1. Causar-ne la mort, excepte en els casos d’animals destinats al sacrifi ci, malaltia incurable o necessitat ineludible.
En tot cas, el sacrifi ci es realitzarà mitjançant l’eutanàsia, sota control veterinari i a les instal·lacions autoritzades.
2. Colpejar-los, maltractar-los, infringir-los qualsevol dany injustifi cat o cometre actes de crueltat amb ells.
3. Practicar-los qualsevol tipus de mutilació, excepte les controlades per veterinaris i només en cas de benefi ci de
l’animal.
4. Fer-los ingerir substàncies que puguin causar-los patiments o danys innecessaris.
5. Vendre’ls o donar-los a laboratoris o clíniques per a experimentació.
6. Vendre’ls a menors de 16 anys i a discapacitats, sense l’autorització de qui en tingui la pàtria potestat o tutela.
7. La donació d’un animal com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals.
8. Portar-los lligats a vehicles en marxa.
9. Abandonar-los.
10. Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals.
11. Criar-los per a la venda o vendre’ls llevat que es tracti d’un establiment que posseeixi les llicències o permisos
corresponents i que es trobi registrat com a nucli zoològic. Queda prohibida la venda ambulant i per correu o a
distància.
12. Resta prohibida la comercialització, venda, tinença i utilització de tots el procediments massius i no selectius per
a la captura o mort d’animals, en particular verins, enceballs enverinaments, tota classe de parany, xarxes i, en
general, tots el mètodes no autoritzats per la normativa vigent.
13. El comerç d’animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva als mercats ambulants
en què només es permet el comerç de petits animals de producció i consum.
Article 16. Tinença en immobles urbans
Poden albergar-se animals, exclusivament de companyia, en habitatges i locals en sòl urbà, sempre que no
produeixin situacions de perill per a les persones o al propi animal o molèsties al veïnat. L’allotjament de l’animal ha
de resultar concorde amb les exigències pròpies de les necessitats etològiques, segons la raça i espècie.
Es prohibeix la permanència continuada de gossos, gats i qualsevol animal susceptible de produir molèsties en
terrasses, balcons o patis dels habitatges.
No obstant això, però, si de manera temporal els animals es troben en balcons, terrasses i similars, les persones
propietàries o responsables hauran de prendre les mesures necessàries per evitar que quan hi romanguin pugui
afectar amb les seves deposicions i orina els pisos inferiors o la via pública.
Dijous, 20 de desembre de 2018 - Número 243
6
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
CIE: BOPT-I-2018-10810
Les persones propietàries podran ser denunciades si el gos, gat o animal d’altra espècie borda, miola o emet sorolls
característics de l’espècie a la que pertanyi habitualment durant la nit. També podran ser denunciades si l’animal
resta a la intempèrie en condicions climatològiques adverses a la seva pròpia naturalesa. Igualment, podran ser
sancionades les persones propietàries d’animals que s’escapoleixin com a conseqüència de la falta de diligència o
de l’adopció de les mesures oportunes en relació a la seguretat i tancament del lloc on es trobin.
Els animals que es mantinguin en recintes o espais no coberts disposaran de caseta habilitada per al seu refugi de
la intempèrie.
Article 17. Nombre d’animals
El nombre màxim d’animals domèstics permès per habitatge podrà ser establert pels tècnics municipals, tenint en
compte les característiques de l’allotjament, l’espai disponible, les condicions higiènicosanitàries i les repercussions
i molèsties que puguin generar al veïnatge o a l’entorn.
Article 18. Subjecció d’animals
Quan per alguna causa justifi cada un animal hagi d’estar subjecte a un lloc concret durant un espai de temps
determinat, se seguiran les normes següents:
1. La subjecció es farà amb una cadena corredora. Les cadenes seran fi xes només quan hi hagi la impossibilitat
d’instal·lar una cadena corredora.
2. La cadena corredora ha d’anar sobre un cable horitzontal i ha de permetre que l’animal pugui jeure i arribar al
seu aixopluc.
3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i la força de l’animal i no poden tenir un pes excessiu ni
impossibilitar els moviments de l’animal. En cap cas la longitud de la cadena serà inferior a 3 metres.
4. Si s’ha d’emprar una cadena fi xa, ha de tenir un dispositiu que eviti la torsió, el seu enrotllament i la immobilització
de l’animal.
5. El collar dels animals que es mantenen lligats no pot ser la mateixa cadena que els lliga ni un collar de força o
que els produeixi estrangulació.
6. L’animal no pot estar lligat de manera permanent.
Article 19. Serveis de sanitat preventiva
L’ajuntament podrà realitzar, amb personal propi o a través de convenis o contractes amb institucions públiques o
privades, serveis i campanyes de sanitat preventiva, amb l’objecte fonamental d’informar, conscienciar i sensibilitzar
les persones propietàries dels animals sobre les obligacions i responsabilitats que els pertoquen com a tals.
El personal responsable del seguiment, control i regulació de la verifi cació del Cens Municipal d’Animals de
Companyia podrà demanar en qualsevol cas que la documentació d’identifi cació de l’animal compleixi el que
esmenta la present Ordenança.
En el procés de la recollida d’excrements abandonats a la via publica i anàlisi de les mostres, el personal responsable
d’aquesta gestió, sempre acompanyat de l’Alcalde, podrà efectuar qualsevol acció relativa a la present Ordenança:
recollida de la mostra, requeriment i verifi cació de la identifi cació de l’animal caní a la persona propietària, etc.
CAPÍTOL V. La conducció i permanència d’animals en espais públics o comunitaris
Article 20. Vies i espais públics o comunitaris
La persona propietària i/o portadora de qualsevol animal haurà d’adoptar les mesures que estimi més adients per
impedir que embruti les vies i espais públics.
Resta prohibit alimentar als animals a la via pública, així com el dipòsit d’aigua, aliments, beguda, restes i residus a la
via pública per a la seva alimentació. En particular, atenent a raons de seguretat i salut pública, queda terminantment
prohibit alimentar, amb qualsevol tipus de producte, en zones públiques, els coloms urbans i gats sense identifi cació
o propietari conegut, excepte les colònies de gats ateses per l’administració.
No es permetrà l’entrada o permanència d’animals domèstics en àrees de jocs infantils ni als recintes de les piscines
públiques, excepte dels gossos pigall.
Article 21. Deposicions
Queda expressament prohibit que els animals orinin o defequin en àrees de jocs infantils i sobre el mobiliari urbà,
com ara bancs, senyals, papereres, contenidors d’escombraries, fanals, espais publicitaris comuns, registres de
subministraments públics, així com a qualsevol element que es trobi provisionalment a la via pública, com tanques,
cadires, escenaris, etc.
Es prohibeix deixar les deposicions fecals de gossos, gats i de qualsevol altre animal en qualsevol espai públic. La
persona acompanyant de l’animal està obligada a eliminar, de manera immediata, les deposicions fecals de l’animal
Dijous, 20 de desembre de 2018 - Número 243
7
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
CIE: BOPT-I-2018-10810
mitjançant la recollida en bosses de plàstic o paper que, després del seu correcte tancament, podrà dipositar als
contenidors de recollida de brossa domiciliària destinades per a tal fi .
En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, l’Alcalde podrà requerir la persona propietària o la persona
que condueixi l’animal perquè procedeixi a retirar les dejeccions.
Article 22. Mesures de control durant el passeig i espais reservats per a animals de companyia Les persones
propietàries o posseïdores de gossos hauran de tenir-los a la via pública sota control, mitjançant una corretja o
similar per evitar danys o molèsties.
L’ajuntament podrà prohibir l’entrada d’animals de companyia a parcs i altres espais públics amb els accessos
senyalitzats de forma convenient i visible.
L’ajuntament podrà habilitar, per als animals de companyia, espais reservats per a l‘esbarjo, socialització i la
realització de llurs necessitats fi siològiques en condicions correctes d’higiene. Els referits espais estaran catalogats,
acotats per evitar la fugida o pèrdua i senyalitzats. En ells, els animals podran passejar solts. No obstant això,
però, la persona propietària o posseïdora haurà de vigilar els seus animals i evitar molèsties a les persones i altres
animals que comparteixin aquest espai.
De la mateixa manera que a la resta dels espais públics, es prohibeix deixar les deposicions fecals dels animals i és
obligatòria la recollida i eliminació de les deposicions en les mateixes condicions que les establertes a l’article 21.
Els animals catalogats com a potencialment perillosos podran accedir a aquests espais sempre i quan vagin proveïts
de morrió.
Article 23. Locals i establiments
Les persones encarregades o propietàries d’establiments podran prohibir l’entrada i permanència d’animals i
senyalitzaran de forma sufi cientment visible tal prohibició, preferentment a l’entrada del local. En qualsevol cas, si
s’admet l’entrada de gossos, aquests hauran d’anar subjectes per corretges o cadena i portar posat morrió quan
procedeixi. Tot això, excepte el disposat pel que fa als gossos pigall que acompanyin defi cients visuals.
Article 24. Espectacles
Es prohibeix l’entrada i permanència de qualsevol animal a locals públics d’espectacles esportius i culturals, excepte
en aquells casos que per l’especial naturalesa de l’espectacle, la presència d’animals sigui imprescindible. Tot això,
excepte el disposat pel que fa als gossos pigall que acompanyin defi cients visuals.
Article 25. Centres d’alimentació
Es prohibeix l’entrada de qualsevol animal a tota classe de locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzemament,
manipulació o transport d’aliments.
La contravenció de la present norma donarà lloc a l’exigència de responsabilitat mitjançant els oportuns procediments
sancionadors, davant la persona titular de l’establiment i davant la persona responsable de l’animal.
Article 26. Rètols informatius
Les persones propietàries de gossos queden obligades a respectar les indicacions contingudes als rètols informatius
ofi cials col·locats al municipi.
Article 27. Rentat d’animals
Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts, estanys i a les lleres de les rieres.
TÍTOL III.- RÈGIM D’INSPECCIÓ i SANCIONADOR
CAPÍTOL I. Règim d’inspecció
Article 28. Inspeccions
Les persones propietàries o posseïdores d’animals hauran de facilitar als tècnics municipals i a l’Alcalde les visites
necessàries per comprovar les condicions d’allotjament, manteniment i tracte dels animals.
Article 29. Mesures correctores
En cas d’incompliment greu o persistent de les condicions establertes als articles anteriors, l’Administració municipal
podrà disposar qualsevol mesura correctora i fi ns i tot ordenar el trasllat dels animals al lloc o establiment més
adequat, amb les despeses a càrrec de la persona propietària.
Dijous, 20 de desembre de 2018 - Número 243
8
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
CIE: BOPT-I-2018-10810
Article 30. Sacrifi ci
Si s’ha de sacrifi car un animal, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat de personal veterinari, utilitzant mètodes
que impliquin el mínim sofriment.
CAPÍTOL II. Règim sancionador
Article 31. Infraccions
Constitueixen infracció administrativa les accions o omissions que vulnerin els preceptes d’aquesta Ordenança, tal
i com apareixen tipifi cades als següents articles, que les classifi quen en lleus i greus.
Article 32. Persones responsables
Són persones responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin, així com les
persones a qui per Llei s’atribueixin els deures de preveure la infracció administrativa.
Així mateix, la persona posseïdora d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui derivar a terceres
persones, és responsable dels danys, perjudicis i les molèsties que s’ocasionin a les persones, als objectes, a les
vies, als espais públics i al medi natural en general.
Article 33. Sancions
Les sancions derivades de les infraccions tindran la naturalesa de multa i s’imposaran d’acord amb l’escala següent:
1. Infraccions lleus: des de 100 fi ns a 300 Euros.
2. Infraccions greus: des de 301 fi ns a 1000 Euros.
Per a la imposició de les sancions se seguirà el corresponent procediment sancionador contradictori establert a la
normativa administrativa que sigui d’aplicació.
D’acord amb la legislació vigent, l‘incompliment de les normes que preveu l’Ordenança serà sancionat d’acord amb
els següents criteris:
Infraccions de caràcter lleu:
INFRACCIÓ de caràcter LLEU
SANCIÓ
(euros)
1. No disposar de la targeta sanitària. 100 €
2. La circulació de gossos no considerats potencialment perillosos pel carrer sense corretja, cadena o
collar. 100 €
3. No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant. 100 €
4. Permetre l’entrada d’animals i permanència on és prohibit expressament (queden exclosos els
gossos pigall). 200 €
5. Rentar animals a la via pública, fonts, estanys i lleres de rieres. 200 €
6. La presència d’animals a les zones d’ús públic on l’Ajuntament hagi col·locat el pertinent senyal de
prohibició. 200 €
7. Dipositar excrements en llocs expressament prohibits 200 €
8. No tenir els gossos no considerats potencialment perillosos inscrits Municipal d’Animals de
Companyia mitjançant codi genètic. 300 €
9. No presentar la documentació sanitària ni el certifi cat veterinari de l’animal agressor quan siguin
requerits per l’autoritat municipal competent. 300 €
10. La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals de companyia. 300 €
11. No mostrar o acreditar la documentació de l’animal quan sigui requerida per l’autoritat municipal
competent 300 €
12. Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta Ordenança que no estigui expressament
prevista a aquest article ni al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprovà el Text Refós de
la Llei de protecció dels animals. 300 €
Dijous, 20 de desembre de 2018 - Número 243
9
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
CIE: BOPT-I-2018-10810
Infraccions de caràcter greu:
INFRACCIÓ de caràcter GREU
SANCIÓ
(euros)
1. Negar-se a donar dades o informació necessària sol·licitada per l’autoritat competent o pels seus
agents en el compliment de les seves funcions o documentació falsa, inexacta, incomplerta o que,
implícitament o explícita, indueixi a l’error. 301 €
2. Provocar un animal domèstic de manera demostrada una situació de perill, de risc o de molèsties per
al veïnatge, per a altres persones o per a altres animals. 500 €
3. Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o amb manca d’alimentació. 500 €
4. Tinença d’animals salvatges sense autorització 500 €
5. No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat. 500 €
6. Sacrifi car un animal sense control veterinari. 500 €
7. La circulació dels gossos considerats potencialment perillosos pel carrer sense corretja, cadena,
collar o morrió 500 €
8. Dur sense morrió gossos la perillositat dels quals hagi estat constatada per la seva naturalesa i
característiques 500 €
9. No tenir inscrit un gos potencialment perillós a l’apartat específi c del cens corresponent als gossos
potencialment perillosos 500 €
10. Abandonar els animals. 500 €
11. La possessió d’un gos no identifi cat per algun dels sistemes establerts a la present Ordenança 500 €
12. Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l’esbarjo dels ciutadans, amb
dejeccions fecals dels gossos 500 €
13. La reiteració d’infraccions lleus 500 €
14. Maltractar els animals 1000 €
La imposició de sancions serà compatible amb l’exigència a la persona infractora de la reposició de la situació
alterada al seu estat originari, així com de la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets constitutius
d’infracció.
Article 34. Comís
L’ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció mitjançant els seus agents quan hi hagi un risc per a
la salut pública, per a la seguretat de les persones i/o dels propis animals i quan hi hagi constatació d’infracció de
les disposicions d’aquesta Ordenança. Igualment en cas d’infracció reiterativa, en un termini no inferior a un any,
l’animal pot ser comissat.
El comís té caràcter preventiu fi ns a la resolució de l’expedient sancionador, a la vista de la qual es tornarà al
propietari, restarà sota la custòdia de l’ajuntament o serà sacrifi cat.
Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció per raó de comís seran a càrrec de la
persona propietària o posseïdora de l’animal.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 27 d’agost de 2018,
i que ha quedat defi nitivament aprovada en data 13 de desembre de 2018, regirà un cop s’hagi publicat íntegrament
el seu text al Butlletí Ofi cial de la Província i es mantindrà vigent fi ns la seva modifi cació o derogació expressa.
ANNEX I
a) Pit Bull Terrier.
b) Staffordshire Bull Terrier.
c) American Staffodshire Terrier.
d) Rottweiler.
e) Dogo Argentí.
f) Fila Brasileiro.
g) Tosa Inu.
h) Akita Inu.
i) Bullmastiff.
https://www.dipta.cat/ebop/ BOP de Tarragona DL: T.610-1977 10
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Dijous, 20 de desembre de 2018 - Número 243
CIE: BOPT-I-2018-10810
j) Dòberman.
k) Dog de Bordeus.
l) Mastí napolità.
m) Presa canari.
n) Tosa japonès.
ANNEX II
a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, confi guració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
b) Marcat caràcter i gran valor.
c) Pèl curt.
d) Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 centímetres, alçada a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a
20 kg.
e) Cap voluminós, cuboïde, robust, amb crani ample i gran i mentons musculosos i bombats.
f) Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda.
g) Cos ample, musculós i curt.
h) Pit macís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament
llargues formant un angle.”
Bellmunt del Priorat, 14 de desembre de 2018
L’alcalde, Josep Maria Torné i Secall