Protocol per a l’ús de les instal·lacions de les Piscines Municipals 2020

04/07/2020

Protocol per a l’ús de les instal·lacions de les Piscines Municipals 2020

El Decret d’Alcaldia número 2020-0000094, de 3 de juliol del 2020, aprova el Protocol per a l’ús de les instal·lacions de les Piscines Municipals en la temporada d’estiu 2020, d’obligat compliment per les persones usuàries.

Protocol per a l’ús de les instal·lacions de les Piscines Municipals:

Normes d’accés a les instal·lacions :

Accés a la Zona de la Piscina.

L’entrada serà per la porta principal mitjançant un sistema d’identificació mostrant l’abonament de temporada corresponent i havent signat el document de compromís de responsabilitat.

Els menors que no paguen abonament només podran accedir a la zona de piscina si van acompanyats d’algun adult que tingui abonament i entri amb ells.

Normes d’ús de les instal·lacions :

 L’aforament estarà degudament senyalitzat a l’entrada i zona de tovalloles.

Completat l’aforament no podran accedir-hi més usuaris.

En cas d’arribar al topall d’aforament, per poder garantir l’accés al major nombre de persones, s’establirà un temps màxim de 2 hores segons ordre d’arribada que controlarà el personal responsable.

No es pot accedir amb calçat de carrer a la zona de piscina, en el moment d’entrar s’haurà de passar per la zona habilitada per a la desinfecció de calçat i deixar-lo en els prestatges habilitats per a tal. També caldrà netejar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada.

A la zona de tovalloles, s’haurà de mantenir una distància de seguretat d’1,5 metres entre persones, amb l’equivalència d’un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, encara que sigui entre membres d’una mateixa unitat familiar. Les pertinences personals s’hauran d’acotar dins d’aquest espai d’ocupació personal, i en cap cas podran estar escampades per la resta de la zona de tovalloles o piscina.

Només es podran utilitzar elements de prevenció de bany de manera individual, no es poden fer servir pilotes, ni elements no individuals que no siguin per l’ajut a nadar.

No es permet portar a les instal·lacions de la piscina cap element particular com cadira, gandula, etc...

És recomanable fer ús de les mascaretes sempre que s’estigui fora de la zona d’aigua i no es pugui respectar la distància mínima d’1,5 metres.

En el cas que s’hagi de fer ús del WC, seran els habilitats per a les persones usuàries de la piscina.

Es disposaran dosificadors de gel hidroalcohòlic en l’entrada del WC.

No podran fer ús de les instal·lacions les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.