RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE L'ENTREVISTA DE MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES

25/07/2019

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE L'ENTREVISTA DE MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE L'ENTREVISTA DE MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES

Fets

En expedient de selecció de monitor informador de museu, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari), jornada 20 hores mensuals atenent als horaris d'atenció al públic de les Mines de Bellmunt del Priorat.
Conclòs el termini de presentació de sol·licituds de participació i publicada la llista provisional d'admesos i exclosos pertoca aprovar la relació definitiva d'aspirants, nomenar el tribunal i fixar el dia i hora de les entrevistes als participants.

Fonaments de dret

De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Elevar a definitiva la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en el procès de selecció, mitjançant concurs de mèrits lliure, d'una plaça de monitor del Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat, grup equivalent al AP, i la formació d'una borsa de treball per a possibles substitucions.

Admesos: (3 últims números i lletra i DNI)
926T
872C
895V

Segon. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’ acord amb la composició que determinen les bases:
            President/a: Núria Sentís Bargalló, secretària interventora de l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat.
            Vocals: Titular: Sra. Sílvia Argilés Serres, tècnica del Consell Comarcal del Priorat.
                         Suplent: Sr. Josep M. Coll Ferré, tècnic de l’Àrea de Serveis Interns del Consell Comarcal del Priorat.
                         Titular: Sra. Yolanda Ferré Sabaté, tècnica del Consell Comarcal del Priorat.
                         Suplent: Sr. Cristina Beltrán Rius, tècnica del Consell Comarcal del Priorat.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en els art. 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tercer. Les persones aspirants admeses estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria per haver acreditat documentalment el requisit d’estar en possessió del nivell de català exigit (C1).

Quart. El tribunal qualificador s’ha de constituir a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat el dia 2 d'agost de 2019, a les 11:00 hores per la realització de la baremació dels mèrits dels aspirants. Els aspirants són convocats per a la realització de la fase d’entrevista el dia 2 d'agost de 2019 a les 11:30 hores a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat.

Cinqué. L'actuació de les persones aspirants s'ha d'iniciar amb l'aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra "J", de conformitat amb el resultat del sorteig realitzat a la Diputació de Tarragona per als processos selectius i que fou publicat al BOPT de 6 de j març de 2019.

Sisé. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’ anuncis de la corporació i en la web de l’Ajuntament.

Seté. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació, en el tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’ agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Bellmunt del Priorat, 25 de juliol de 2019
L'Alcalde,
Josep Maria Torné Secall