RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DE MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES

19/07/2019

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DE MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DE MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES

 

Fets

En expedient de selecció de monitor informador de museu, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari), jornada 20 hores mensuals atenent als horaris d'atenció al públic de les Mines de Bellmunt del Priorat.

Conclòs el termini de presentació de sol·licituds de participació en la
selecció pertoca aprovar la relació provisional d'aspirants.

Fonaments de dret

De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.

En conseqüència, PROPOSO:

Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en el procés de selecció, mitjançant concurs de mèrits lliure, d'una plaça de monitor del Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat, grup equivalent al AP, i la formació d'una borsa de treball per a possibles substitucions.

Admesos: (3 últims números i lletra DNI)
   

    926T
    872C
    895V

Segon.- Publicar la llista provisional d'admesos i exclosos en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió plenària ordinària que se celebri.

 

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

L’Alcalde,
Josep Maria Torné i Secall