Noticies

24/11/2020
ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE BAREMACIÓ DE MÈRITS - BORSA DE TREBALL PER A PERSONAL LABORAL TEMPORAL PEÓ DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT Podeu descarregar-la al següent enllaç: /sites/bellmunt/files/recursos/acta_de_borsa_de_peo_de_serveis.pdf
20/11/2020
DECRET APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LES PROVES. Fets En data 2 de novembre de 2020 es va dictar Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0000172 per la qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria en relació...
19/11/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció per a activitats culturals, esportives i educatives i per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID-19 (Any 2020) per un import de 7.000 euros.
13/11/2020
DECRET Convocatòria de l'entrevista de selecció borsa de peó de brigada. Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, jornada...
06/11/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà , en la convocatòria 2020, per un import de 2.031,40 euros.
06/11/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020 del Programa d'Inversions per canvi de quadre elèctric de la pista poliesportiva per un import de 9.077,25 euros.
04/11/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de protecció de la salut pública amb motiu de la COVID-19 per un import de 8.038,89 euros.
04/11/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020 del Programa de Manteniment per despesa corrent per un import de 23.150,19 euros.
04/11/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020 per al sosteniment del lloc de secretari-intervenció per un import de 10.000 euros.
02/11/2020
DECRET D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS SELECTIU Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm. de 30 de setembre 2020-0000154 de 2020, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per cobrir la plaça d’ administratiu (grup equiparable a c1) en règim laboral...

Pàgines