Noticies

26/11/2019
BASES REGULADORES PER LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DEL BAR DE FESTES 2019 1.- OBJECTE 1) Objecte L’objecte d’aquestes bases és regular, d’acord amb la provisió de l’Alcaldia, les condicions per l’atorgament de la llicència d’ús privatiu del domini públic...
15/11/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció destinada al finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines per import de 4.745,79 EUR.
05/11/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció per a Equipaments Municipals d'Interès Ciutadà i Edificis Singulars i Patrimonials, anualitat 2018, per import de 5.000,00 euros.
24/10/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció per a Equipaments Municipals d'Interès Ciutadà i Edificis Singulars i Patrimonials, anualitat 2017, per import de 4.485,50 EUR.
17/09/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable (PEXI 2018) per import de 6.366,00 EUR.
02/08/2019
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, a les 11:30 hores del dia 2 d’agost de 2019 es constitueix el Tribunal qualificador de la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs, monitor informador, amb caràcter de personal laboral temporal, amb jornada parcial, vacant a la...
25/07/2019
RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE L'ENTREVISTA DE MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES Fets En expedient de selecció de monitor informador de museu, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari), jornada 20 hores...
19/07/2019
RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DE MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES Fets En expedient de selecció de monitor informador de museu, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari), jornada 20 hores mensuals atenent als horaris d'atenció al...
15/07/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens excepcionals per import de 7.953,09 EUR.
08/07/2019
ANUNCI Per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, núm. 2019-0000123, de data 8 de juliol de 2019, es va resoldre convocar un procés selectiu per a la contractació i constitució d’una borsa de treball d’un aplaça de monitor informador pel Museu de les Mines de Bellmunt del...

Pàgines