Noticies

03/08/2021
ACTA DE REVISIÓ DE MÈRITS DEL PROCÉS SELECTIU DE MONITOR MUSEU
27/07/2021
ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE REALITZACIÓ DE LES PROVES Convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs, monitor informador, amb caràcter de personal laboral temporal, amb jornada parcial, vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament amb formació de borsa de treball per a...
09/07/2021
DECRET LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS MONITOR/A INFORMADOR/A MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DEL PRIORAT Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2021-0000089 de 8 de juny de 2021, es van aprovar les bases per a la contractació laboral temporal, jornada parcial, d’un monitor informador del museu...
17/06/2021
ANUNCIDE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L'IAE 2021 Amb relacio als rebuts de I'lmpost sobre Activitats Econòmiques corresponents a I'any 2021, i quan es tracti de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a l'Administració Tributària de I'Estat, es comunica el...
10/06/2021
BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL, JORNADA PARCIAL, D’UN MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DE PRIORAT I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL. Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs de mèrits lliure, d’una plaça...
21/05/2021
1a. Objecte .- Constitueix l’objecte d’aquestes Bases la regulació de la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de les instal·lacions de Bar existents en el recinte de les Piscines Municipals, ubicades a les afores del poble al costat de la pista poliesportiva , durant la temporada d...
26/04/2021
EDICTE Aprovades per Resolució d’Alcaldia les Bases per a la formació de Borsa de treball oberta per a contractacions temporals de substitució de personal de neteja de dependències, edificis, instal·lacions i serveis municipals (Categoria professional laboral V, equivalent a Agrupacions...
29/03/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal - Inversió, per a l'actuació "Pavimentació del tram Passeig Piscina", anualitat 2019, per un import de 16.654,48 euros.
29/03/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal - Inversió, per a l'actuació "Pavimentació del tram Passeig Piscina", anualitat 2018, per un import de 55.689 euros.
29/03/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal - Inversió, per a l'actuació "Pavimentació del tram Passeig Piscina", anualitat 2017, per un import de 35.166,75 euros.

Pàgines